Expertise Cloud

วิสาหกิจชุมชน "Public Mind/ traditional knowledgeADVISING SYSTEMBangkokBookbusiness educationCareerCareer abilityCommunity enterpriseConditionConflictConsciousnesse-learningEmotional StateEmployment StatusethnobotanyGraduateGuidelineGuidelines for PromotingIMPACTJob SeekingKasetsart University ‘ Undergraduate StudentsKasetsart University"Leisure participationManagementNorth Bangkok CollegeOutdoor activityPeopleplant diversitypotentialproduction and maketing enhancementQuarrel Problem, Violencequarrelling incidentreadinessReading BehaviorsREGISTRATION SYSTEMSexSocial developmentSourcesStressSufficiency economy philosophytraditional knowledgeTroublemaking studentsUndergraduate Studentvalue chainVocational education studentsvocational educationVocational education, AwarenesVocationalismการเข้าร่วมการจัดการความรู้ หัตถกรรมสิ่งทอ ภูมิปัญญา การทอผ้าซิ่นตีนจก คนไทยเชื้อสายลาวครั่งการจัดการวิสาหกิจชุมชนการถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการที่ดีการประกอบอาชีพการประปานครหลวงการประเมินผลการฝึกอบรมการพัฒนาการพัฒนาคู่มือการพัฒนาทางสังคมการพัฒนาผลิตภัณฑ์การพึ่งตนเองการมีชีวิตที่ดีการรวมกลุ่มการเรียนการสอนผ่านอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้การวางแผนการส่งเสริมการผลิตและการตลาดการสอนการอนุรักษ์กิจกรรมกลางแจ้งความคิดเห็นความเครียดความพร้อมความสามารถในอาชีพเครื่องข่ายการเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาจ.กรุงเทพฯจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดอ่างทองทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณแนวปฏิบัติที่ดี วิสาหกิจชุมชน เบญจรงค์ ภูมิปัญญา จังหวัดสมุทรสาครปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้บริหารระดับต้นภูมิปัญญาท้องถิ่นวิสาหกิจชุมชนเวลาว่างศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสมุทรปราการหัตถกรรมจักสานพื้นบ้านแหล่งความเครียดอาจารย์อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา สำนึก ความรู้สึกอาชีวศึกษาทางเลือกอีเลิร์นนิ่งโฮมสเตย์

Interest


Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก