Person Image

Administration

Education

  • ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา), ม.ราชภัฎสวนสุนันทา, ไทย, 2539
  • ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ), ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2544
  • ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2553
  • เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2547
  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การวัดและประเมินผลทางการศึกษา), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2558

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 13 6 1 0
2020 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของเกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2019 การพัฒนาการฝึกอบรมออนไลน์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 รูปแบบการจัดการความรู้สู่องค์กรอัจฉริยะสำหรับวิสาหกิจชุมชนเกษตรรุ่นใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2016 การวิเคราะห์เส้นทางความสำเร็จในวิชาชีพครูอาชีวศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 2 0 0 0
2016 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่ออนาคตการปลูกยางพาราในตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 การพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมภาวะผู้นำด้วยกระบวนการคิดแบบบูรณาการของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 ความเป็นอาชีวศึกษาในสำนึกและความรู้สึกของนักเรียนอาชีวศึกษา: กรณีศึกษาจากปัญหาการทะเลาะวิวาทและตีกัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2013 สมรรถนะครู กศน. ตำบล ในการสร้างเว็บไซต์ของหน่วยงาน สังกัดสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2012 ศักยภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณของชุมชนเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา ต.ว้งด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาสตร์ 0 0 0 0
2011 การศึกษาอัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2011 ศักยภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณของชุมชนเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
2007 ศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการเรียนการสอนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 โครงการติดตามและประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาธุรกิจศึกษา ปีการศึกษา 2551 ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 3 0 0 0
2007 ผลกระทบของระบบการลงทะเบียน Online ที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 ภาวะความเครียด แหล่งความเครียด และแนวทางในการจัดการความเครียดของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 0 0 0 0
2017 การพัฒนารูปแบบการใช้สื่ออีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์แบบผสมผสานโดยใช้โครงการเป็นฐานของครูเพื่อพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในศตวรรษที่ 21 เขตภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2016 การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น การประปานครหลวง ประจำปี 2559 ผู้ร่วมวิจัย การประปานครหลวง 0 0 0 0
2015 การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น ประจำปีงบประมาณ 2558 การประปานครหลวง ผู้ร่วมวิจัย การประปานครหลวง 0 0 0 0
2014 การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น สำหรับหัวหน้าส่วน และเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ 2557 ผู้ร่วมวิจัย การประปานครหลวง 0 0 0 0
2013 การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารระดับต้น การประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2556 ผู้ร่วมวิจัย การประปานครหลวง 0 0 0 0
2013 สาระเบื้องต้นเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการตามแนวคิดบ้านเรียน (Home School) สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 0 0 0
2009 การพัฒนาคู่มือการสอนรายวิชาบริกรธุรกิจและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยมหาวิทยาลัยและอาจารย์วิทยาลัย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 0 0 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)