Person Image

  Education

  • คศ.ด.(การศึกษาผู้ใหญ่), ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2549
  • ศศ.ม.(การศึกษาผู้ใหญ่), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • กส.บ.(คณิตศาสตร์), ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2526

  Expertise Cloud

  ADVISING SYSTEMConditione-learningGuidelineguidelinesIMPACTinvolving activities of communityKasetsart University ‘ Undergraduate StudentsManagementpotentialprogressive educational approachreadinessREGISTRATION SYSTEMSourcesstrengthening of the student councilStressstudent councilกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกศน. ตำบลกศน.ตำบลการคิดวิเคราะห์การจัดประสบการณ์การเรียนรู้การทำวิจัยการรับรู้ความสามารถของตนเองการเรียนการสอนผ่านอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้การศึกษาผู้ใหญ่การศึกษาและสังคมและสถิติการเสริมสร้างความสุขตนเองกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งสภำนักเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ครูและบุคลากรความพร้อมความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองความสามารถในการทำวิจัยความสุขทักษะการคิดเทคนิคเสริมต่อความรู้นักศึกษาพยาบาล กิจกรรมแนวปฏิบัติประสบการณ์การเรียนรู้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาเว็บไซต์ภาคตะวันออกภาวะผู้นำ การคิดแบบบูรณาการ นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มรรคมีองค์ 8มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เว็บไซต์ศักยภาพสภำนักเรียนสมรรถนะครูหลักกำรจัดกำรศึกษำเชิงพิพัฒนำกำรนิยมอาจารย์อีเลิร์นนิ่ง

  Interest

  การศึกษาและสังคมและสถิติ, การศึกษาผู้ใหญ่

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก