ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

breastfeedinghealthlactationmotherhoodnever-married womensocial lifesurveillanceกรุงเทพและปริมณฑลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรการจัดการป่าชุมชนการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการปรับตัวการพัฒนาเด็กและเยาวชนการพัฒนามนุษย์การมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกรเกษตรปลอดภัยเกษตรพันธสัญญาเกษตรอินทรีย์ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมความสำเร็จของกลุ่มแม่บ้านเกษตรความเหลื่อมล้ำทางสังคมคุณภาพชีวิตคู่สมรสเครือข่ายชายแดนใต้ชุมชนเมืองชุมชนแออัดเด็กตลาดเกษตรกรทรัพยากรชายฝั่งทุนทางสังคมนครปฐมประชากรเป้าหมายประชากรศาสตร์ วิจัยสังคมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประมงประมงไทยประมงพื้นบ้านผู้สูงอายุพัฒนาสังคมพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์พื้นที่การเกษตรพื้นที่ชายขอบพื้นที่เชิงเทคโน วิถีความเป็นแม่ เทคโนโลยีเพื่อการเจริญพันธุ์ ทฤษฎีเครือข่าย-ผู้กระทำ พื้นที่ทางสังคมพื้นที่นนทบุรีเพศภาวะเพศภาวะศึกษาเพศวิถีเพศสภาพกับการพัฒนาเพศสรีระแพลตฟอร์มดิจิทัล แภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคประชาชนภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาภาระทางสิ่งแวดล้อมภาวะซึมเศร้าภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่นมลายูมุสลิมมะพร้าวน้ำหอมปลอดสารฯ/มะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์มาตรฐานการผลิตมาตรฐานสินค้าเกษตรมานุษยวิทยาการแพทย์ มานุษยวิทยาชีวภาพ มานุษยวิทยานิเวศ นิเวศวิทยาการเมือง กลุ่มชาติพันธุ์มลายูมุสลิมมานุษยวิทยาประยุกต์เพื่อการพัฒนาและการท่องเที่ยวมานุษยวิทยาภาษาศาสตร์มานุษยวิทยาเมือง มานุษยวิทยาวัฒนธรรม มานุษยวิทยาสื่อมิติทางวัฒนธรรมมิติทางวัฒนธรรม การปรับตัว กลุ่มชาติพันธุ์ชอง จังหวัดจันทบุรีมินิมัล ตกแต่งภายใน วัฒนธรรมญี่ปุ่นเมืองเกษตรสีเขียวเมืองนิเวศเมืองศูนย์กลางแม่ทำงานเยาวชนระบบเกษตรดีที่เหมาะสมราชบุรีแรงงานแรงงานข้ามชาติแรงงานข้ามชาติ แรงงานหญิงเมียนมา อำนาจ พื้นที่โรงเรียนผู้สูงวัยโรงเรียนพรหมานุเคราะห์ จังหวัดฉะเชิงเทรา Transformationลด เหลื่อม ล้ำวัฒนธรรมวัฒนธรรมเมืองวัฒนธรรมและบุคลิกภาพวัตถุทางความเชื่อวิจัยเชิงคุณภาพสมุทรสงครามสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสังคมสูงวัยหมู่บ้านจัดสรรอัตลักษณ์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน, อาจารย์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 50 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 42 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 91 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 25 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 26 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 42 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 151 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 113 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 38 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 22 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 7 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)