ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

lactationmotherhoodNever-married womensocial lifesurveillanceกระบวนการเลียนแบบสถาบันกรุงเทพและปริมณฑลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรการจัดการป่าชุมชนการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการปรับตัวการพัฒนามนุษย์การมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกรเกษตรปลอดภัยเกษตรพันธสัญญาเกษตรอินทรีย์ความสำเร็จของกลุ่มแม่บ้านเกษตรความเหลื่อมล้ำทางสังคมคุณภาพชีวิตเครือข่ายชายแดนใต้ชุมชนเมืองชุมชนแออัดตลาดเกษตรกรทรัพยากรชายฝั่งทุนทางสังคมทุนทางสังคม เทคโนโลยีเทคโนโลยีเชิงวัตถุ วิถีความเป็นแม่ วัตถุนิยมแนวใหม่ เครื่องปั๊มนมเทศกาลสงกรานต์ธุรกิจขนาดกลางธุรกิจชุมชนนครปฐมประมงพื้นบ้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัญหาปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม แผนปรองดองปัญหาสังคม ประชากร กับการจัดสวัสดิการสังคมป่าชุมชนป่าชุมชนร่มโพธิ์ทองผลกระทบต่อสังคมผัสสะต่อสถานที่ผู้จัดการตลาดผู้ประกอบการเชิงสถาบันผู้ย้ายถิ่นผู้ไร้ที่ดินผู้สูงวัยผู้สูงอายุผู้หญิงกับการเกษตร ผู้หญิงกับงานผู้หญิงเกษตรผู้หญิงไทยพัฒนาสังคมพื้นที่ชายขอบพื้นที่เชิงเทคโน วิถีความเป็นแม่ เทคโนโลยีเพื่อการเจริญพันธุ์ ทฤษฎีเครือข่าย-ผู้กระทำ พื้นที่ทางสังคมพื้นที่นนทบุรีเพศสภาพกับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคประชาชนภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาภาวะซึมเศร้าภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่นมลายูมุสลิมมะพร้าวน้ำหอมปลอดสารฯ/มะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์มาตรฐานการผลิตมาตรฐานสินค้าเกษตรมานุษยวิทยาการแพทย์ มานุษยวิทยาชีวภาพ มานุษยวิทยานิเวศ นิเวศวิทยาการเมือง กลุ่มชาติพันธุ์มลายูมุสลิมมานุษยวิทยาประยุกต์เพื่อการพัฒนาและการท่องเที่ยวมานุษยวิทยาภาษาศาสตร์มานุษยวิทยาเมือง มานุษยวิทยาวัฒนธรรม มานุษยวิทยาสื่อมิติทางวัฒนธรรมมิติทางวัฒนธรรม การปรับตัว กลุ่มชาติพันธุ์ชอง จังหวัดจันทบุรีมินิมัล ตกแต่งภายใน วัฒนธรรมญี่ปุ่นเมืองเกษตรสีเขียวเมืองศูนย์กลางแม่ทำงานยาเสพติดยุทธศาสตร์จังหวัดเยาวชนระบบเกษตรดีที่เหมาะสมระบบเครือญาติระบบนิเวศระบบอุปถัมภ์ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ รางวัลระดับประเทศราชบุรีวัฒนธรรมเมืองสมุทรสงครามสังคมสูงวัยหมู่บ้านจัดสรรอัตลักษณ์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 47 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 40 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 83 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 25 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 40 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 129 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 92 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 37 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 22 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 7 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)