ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ : breast milkAccessibilityactive ageingActive Agingactor-network theoryagencyagricultural communityAgricultural Women GroupAIDS orphansAnthropological approach.AnthropologyAnthropology of clothing and fashionApplied sociologyArchaeological Site Serveyassisted reproductive technologyBhumiphol DambreastfeedingcapacitycaregiverChiang MaiChiang Mai older personschild carechildcareCommunity economyCommunity Enterpriseconservationconstruction of identitycontract farmingDamnoen SaduakDark tourismDigital anthropologydigital nativediscriminationearly childhoodE-commerceeducational programElderlyElderly entrepreneurElderly entrepreneurial networkseveryday practicesfarmerfloating market communityFolk taleFood reservehealthlactationmotherhoodNever-married womensocial lifesurveillanceกรุงเทพและปริมณฑลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรการจัดการป่าชุมชนการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการปรับตัวการพัฒนาเด็กและเยาวชนการพัฒนามนุษย์การมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการย้ายถิ่นเกษตรกรเกษตรปลอดภัยเกษตรพันธสัญญาเกษตรอินทรีย์ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมความสำเร็จของกลุ่มแม่บ้านเกษตรความเหลื่อมล้ำทางสังคมคุณภาพชีวิตเครือข่ายชายแดนใต้ชุมชนเมืองชุมชนแออัดเด็กตลาดเกษตรกรทรัพยากรชายฝั่งทุนทางสังคมนครปฐมประชากรเป้าหมายประมงพื้นบ้านผู้สูงอายุพัฒนาสังคมพื้นที่ชายขอบพื้นที่ทางสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นมานุษยวิทยาวัฒนธรรม เมืองนิเวศแม่ทำงานเยาวชนระบบเกษตรดีที่เหมาะสมราชบุรีแรงงานข้ามชาติวัฒนธรรมเมืองเศรษฐกิจพอเพียงสมุทรสงครามสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสังคมสูงวัยหมู่บ้านจัดสรรอัตลักษณ์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. ธนารดี คำยา, รองศาสตราจารย์

tanaradee.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2561-3480 ext 727


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 คน, อาจารย์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 54 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 46 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 94 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 25 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 26 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 45 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 163 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 122 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 41 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 7 เรื่อง (Unknown 7 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 22 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 7 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)