ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

lactationmotherhoodnever-married womenSocial lifesurveillanceกระบวนการเลียนแบบสถาบันกรุงเทพและปริมณฑลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรการจัดการป่าชุมชนการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการปรับตัวการพัฒนามนุษย์การมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกรเกษตรปลอดภัยเกษตรพันธสัญญาเกษตรอินทรีย์ความสำเร็จของกลุ่มแม่บ้านเกษตรความเหลื่อมล้ำทางสังคมคุณภาพชีวิตเครือข่ายชายแดนใต้ชุมชนเมืองชุมชนแออัดตลาดเกษตรกรทรัพยากรชายฝั่งทุนทางสังคมนครปฐมนโยบายนวัตกรรมทางสังคมนวัตกรรมเรื่องเล่าน้ำนมแม่นิเวศวิทยาการเมืองแนวคิดทางสังคมวิทยาบทบาทบริบทการทำงานบุหรี่ไฟฟ้าเบลเยียมโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ ปฐมวัยประชากรศาสตร์ วิจัยสังคมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประมงประมงไทยประมงพื้นบ้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัญหาปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม แผนปรองดองปัญหาสังคม ประชากร กับการจัดสวัสดิการสังคมป่าชุมชนป่าชุมชนร่มโพธิ์ทองผลกระทบต่อสังคมผัสสะต่อสถานที่ผู้จัดการตลาดผู้ประกอบการเชิงสถาบันผู้ย้ายถิ่นผู้ไร้ที่ดินผู้สูงวัยผู้สูงอายุผู้หญิงกับการเกษตร ผู้หญิงกับงานผู้หญิงเกษตรผู้หญิงไทยผู้หญิงมุสลิมผูัสูงอายุแผนบูรณาการพนักงานเก็บขยะพฤฒพลังพฤติกรรมการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออกพฤติกรรมที่พึงประสงค์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวพัฒนาสังคมพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์พื้นที่การเกษตรพื้นที่ชายขอบภูมิปัญญาท้องถิ่นมานุษยวิทยาวัฒนธรรม มานุษยวิทยาสื่อมิติทางวัฒนธรรมมิติทางวัฒนธรรม การปรับตัว กลุ่มชาติพันธุ์ชอง จังหวัดจันทบุรีเมืองเกษตรสีเขียวแม่ทำงานยาเสพติดยุทธศาสตร์จังหวัดระบบเกษตรดีที่เหมาะสมราชบุรีแรงงานแรงงานข้ามชาติแรงงานข้ามชาติ แรงงานหญิงเมียนมา อำนาจ พื้นที่โรงเรียนผู้สูงวัยโรงเรียนพรหมานุเคราะห์ จังหวัดฉะเชิงเทรา Transformationลด เหลื่อม ล้ำวัฒนธรรมวัฒนธรรมเมืองสมุทรสงครามสังคมสูงวัยหมู่บ้านจัดสรรอัตลักษณ์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 14 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน, อาจารย์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 44 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 37 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 78 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 23 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 38 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 110 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 81 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 29 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 22 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 7 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)