Person Image

  Education

  • Ph.D.(Anthropology), Macqurie University, Australia, 2543
  • สม.ม.(มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2536
  • ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2532

  Expertise Cloud

  “ประมงพื้นบ้าน”Ban Nong KhaocapitalismDevelopmentemergence of local consciousnessEvolution of marketglobalizationManagementParticipation processPhra Nakhon Si AyutthayaPhu Phaman NationalParkTalad-Klang for Agricultureกระบวนการวิจัยชุมชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรุงเทพและปริมณฑลกลุ่มชาติพันธุ์ซองกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนการจดัการพลงังานแบบมสีว่นร่วมการจัดการความขัดแย้งการจัดการป่าชายเลนการจัดการพลังงานการจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วมการตีความการเติบโตของเมืองการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการบริโภคเชิงสัญญะการบริโภคนิยมการประกอบสร้าง อัตลักษณ์การประมงการปรับตัวการพฒันาเมืองการพัฒนาการท่องเที่ยวการพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาสมัยใหม่ การแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยการแพทย์แผนโบราณการฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วม คุณภาพชีวิต ชุมชนบ้านจัดสรรการมีส่วนร่วมของชุมชนการยอมรับการรอนุรักษ์การวิจัยเชิงคุณภาพการสักเพื่อความสวยงามการสื่อสารความขัดแย้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวีดตรังชนชั้นกลางในเมืองชาติพันธุ์ชุมชนคลองด่านชุมชนชานเมืองชุมชนยังยืนชุมชนออนไลน์ตลาดกลางเพื่อการเกษตรตลาดชุมชน เครื่องมือทางสังคมทฤษฎีมานุษยวิทยา ทุนทางสังคมนักศึกษาระดับปวส.นิเวศวิทยาปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงประเพณีกำฟ้าประเพณีแห่ปราสาทผึ้งประมงพื้นบ้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัญหาปัญหา "ประมงื้นบ้าน"ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม แผนปรองดองป่าชายเลนโปรแกรมสนทนาออนไลน์ผู้ผลิตไฟฟ้าผู้รักษาพระราชกำหนดการประมง 2558พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558พัฒนาการของตลาดพัฒนาสังคมพันทิปดอทคอมพื้นที่ชายขอบพื้นที่นนทบุรีโพงพางภาพลักษณ์ภาษามานุษยวิทยาเมือง มานุษยวิทยาวัฒนธรรม มิติทางวัฒนธรรมมิติทางวัฒนธรรม การปรับตัว กลุ่มชาติพันธุ์ชอง จังหวัดจันทบุรีย่านเยาวราชย่านรัชดาภิเษก-ลาดพร้าวร้านกาแฟรูปแบบการดำเนินชีวิต แม่เลี้ยงเดี่ยว มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวโรงไฟฟ้าพลงัน้าขนาดเลก็มากโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากลพบุรีลาวครั่งโลกาภิวัตน์วัฒนธรรมวัฒนธรรมกระแสนิยมวัฒนธรรมชาวไทยพวนสิงห์บุรีวัฒนธรรมเมือง

  Interest

  มานุษยวิทยาวัฒนธรรม , มานุษยวิทยาเมือง , ทฤษฎีมานุษยวิทยา , การจัดการความขัดแย้ง, การวิจัยเชิงคุณภาพ, พัฒนาสังคม

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 27 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Water management: Irrigation system in Chiangmai-LampoonNathalang S.2010Kasetsart Journal - Social Sciences
  31(2),pp. 302-306
  0