Person Image

  Education

  • Ph.D.(Anthropology), Macqurie University, Australia, 2543
  • สม.ม.(มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2536
  • ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2532

  Expertise Cloud

  เพศวิถี“ประมงพื้นบ้าน”Ban Nong KhaocapitalismDevelopmentemergence of local consciousnessglobalizationManagementParticipation processPhu Phaman NationalParkกระบวนการวิจัยชุมชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรุงเทพและปริมณฑลกลุ่มคนเลี้ยงช้างกลุ่มชาติพันธุ์ซองกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนการจดัการพลงังานแบบมสีว่นร่วมการจัดการความขัดแย้งการจัดการป่าชายเลนการจัดการพลังงานการจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วมการตีความการเติบโตของเมืองการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการบริโภคเชิงสัญญะการบริโภคนิยมการประกอบสร้าง อัตลักษณ์การประมงการปรับตัวการพฒันาเมืองการพัฒนาการท่องเที่ยวการพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาสมัยใหม่ การแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยการแพทย์แผนโบราณการฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วม คุณภาพชีวิต ชุมชนบ้านจัดสรรการมีส่วนร่วมของชุมชนการยอมรับการรอนุรักษ์การวิจัยเชิงคุณภาพการสักเพื่อความสวยงามการสื่อสารคชศึกษาคชอาณาจักรคนเมืองกรุงครอบครัวมนูทัศน์ความขัดแย้งความเป็นเมืองความไม่เสมอภาคทางเพศเครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวีดตรังชนชั้นกลางในเมืองชาติพันธุ์ชุมชนคลองด่านทุนทางสังคมนักศึกษาระดับปวส.นิเวศวิทยาบ้านครัวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงประเพณีกำฟ้าประเพณีแห่ปราสาทผึ้งประมงพื้นบ้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัญหาปัญหา "ประมงื้นบ้าน"ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม แผนปรองดองป่าชายเลนปิตาธิปไตยโปรแกรมสนทนาออนไลน์ผ้าไหมทอมือผู้ผลิตไฟฟ้าผู้รักษาพระราชกำหนดการประมง 2558พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558พัฒนาการของตลาดพัฒนาสังคมพันทิปดอทคอมพื้นที่ชายขอบเมืองนิเวศวัฒนธรรมเมืองเศรษฐกิจพอเพียงสตรีท ฟู้ดสตรีนิยมสตีทอาร์ตสถานการณ์โควิค-19 สถานการณ์โควิด-19สัญลักษณ์สินค้าทางวัฒนธรรมเสือปลาเหมืองฝายอัตลักษณ์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์วัฒนธรรมย่อยอาหารสุขภาพอาหารอินทรีย์อินเทอร์เน็ต

  Interest

  มานุษยวิทยาวัฒนธรรม , มานุษยวิทยาเมือง , ทฤษฎีมานุษยวิทยา , การจัดการความขัดแย้ง, การวิจัยเชิงคุณภาพ, พัฒนาสังคม

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2560 - ก.พ. 2564 หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
  • ต.ค. 2550 - ต.ค. 2558 รองคณบดี คณะสังคมศาสตร์
  • ส.ค. 2548 - ต.ค. 2550 รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสังคมศาสตร์
  • ต.ค. 2546 - ต.ค. 2548 รองหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 327 ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ 2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 40 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 33 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Water management: Irrigation system in Chiangmai-LampoonNathalang S.2010Kasetsart Journal - Social Sciences
  31(2),pp. 302-306
  0