Person Image

Administration

Education

 • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
 • วท.ม.(การจัดการทรัพยากร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
 • Doctor of Philosophy, University of Sydney, Australia, 2556

Expertise Cloud

adaptationclimate changecommunityCommunity forestryEnterpriseNTFPValue chainกลไกเรดพลัสการจัดการป่าชายเลนการจัดการป่าไม้การมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการวิเคราะห์โซ่คุณค่าการส่งเสริมเกษตรศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีจังหวีดตรังทุนทางสังคมป่าชายเลนป่าชุมชนพัฒนาชาติพื้นที่คุ้มครองภาษาแม่ทาระบบวนเกษตรเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวรูปแบบลุ่มน้ำวนเกษตรวนเกษตร ไม้ยืนต้น การวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น การตัดสินใจวนศาสตร์ชุมชน วนศาสตร์ชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวัฒนธรรมสร้างคนอัตลักษณ์อุทยานแห่งชาติคลองลาน

Interest

วนศาสตร์ชุมชน , วนศาสตร์ชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


แสดงความคิดเห็น

(0)