Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • วท.ม.(การจัดการทรัพยากร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • Doctor of Philosophy, University of Sydney, Australia, 2556

  Expertise Cloud

  adaptationclimate changecommunityCommunity forestryEnterpriseNTFPValue chainกลไกเรดพลัสการจัดการป่าชายเลนการจัดการป่าไม้การมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการวิเคราะห์โซ่คุณค่าการส่งเสริมเกษตรศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีจังหวีดตรังทุนทางสังคมป่าชายเลนป่าชุมชนพัฒนาชาติพื้นที่คุ้มครองภาษาแม่ทาระบบวนเกษตรเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวรูปแบบลุ่มน้ำวนเกษตรวนเกษตร ไม้ยืนต้น การวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น การตัดสินใจวนศาสตร์ชุมชน วนศาสตร์ชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวัฒนธรรมสร้างคนอัตลักษณ์อุทยานแห่งชาติคลองลาน

  Interest

  วนศาสตร์ชุมชน , วนศาสตร์ชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)