Person Image

  Education

  • Ph.D.( International Cooperation), Nagoya University, JAPAN
  • M.A. ( International Cooperation Studies ), Nagoya University, JAPAN
  • ว.บ. (เกียรตินิยม อันดับ 2) (หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  “ประมงพื้นบ้าน”Japanese policyJapan-Myanmarrole of Thai business sector Thai foreign policy-makingThai politicsThai-Burmese relationsกสทช.การเคลื่อนไหวภาคประชาชนการจัดการความขัดแย้งการทำประมงผิดกฎหมายการปฏิรูปสื่อการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวกิจการโทรทัศนความเชื่อ ความเชื่อแบบญี่ปุ่นความเชื่อแบบญี่ปุ่นในสังคมไทยความสัมพันธ์ญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จังหวัดสมุทรสงครามการปรับตัวชาวประมงพาณิชย์ขนาดเล็กชุมชนคลองด่านชุมชนบางบางแก้วเซไค คิวเซเคียวเซไค คิวเซเคียวในประเทศไทยญี่ปุ่นทรัพยากรชายฝั่งประมงไทยประมงพื้นบ้านประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ปัญหาปัญหา "ประมงื้นบ้าน"พระราชกำหนดการประมง 2558พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558มลพิษทางอุตสาหกรรมโยเรวิจัยสถาบันสมุทรสงครามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ไหมไทย อุตสาหกรรมไหมไทย การเมือง สมัยอาณานิคม สงครามเย็น

  Interest

  ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่, ความสัมพันธ์ญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้อง 306 ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ 2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)