Person Image

  Education

  • Ph.D. (Sociology), University of Hawaii , สหรัฐอเมริกา, 2551
  • M.S. (Sociology), University of Hawaii , สหรัฐอเมริกา, 2547
  • วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2535
  • วท.บ.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531

  Expertise Cloud

  Agricultural Women GroupBehavioral researchBeneficiarycapital accumulationCommunications technologyCommunity EnterpriseControl centerCryptographyDistribution of inheritanceEconomic capitaleducational programfemale migrantsFemale migrants at destinationFood reserveForm of occupational mobilityGPSHuman capital accumulationInnovative communicationIntergenerational transfersIsan labor brokersJuvenile RFIDlaborMigrationmigration patternnetwork characteristicsNortheastOccupational prestigeOrganic / Chemical –Free Aromatic CoconutPrommanukro School Chachoengsao ProvinceRatchaburi ProvinceReturn migrantsriceRural householdsSocial classSocial mobilitysocial networkSustainable agriculture and developmentThai Farmers' Familiesกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ได้รับกลุ่มยุวเกษตรกรการตอบสนองการทำประมงผิดกฎหมายการปรับตัวการเปลี่ยนผ่านการผลิตเอกสารเผยแพร่และจัดรายการวิทยุ การพัฒนาหลักสูตรการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของผู้หญิงเกษตรการรับรู้การเลี้ยงปลาสวยงามการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท การเสริมสร้างพลังอำนาจเกษตรกรรุ่นใหม่เกษตรกรหญิงความคาดหวังความปลอดภัยความไม่เท่าเทียมความยากจนความสำเร็จของกลุ่มแม่บ้านเกษตรเครือข่ายจังหวัดราชบุรี Export-Oriented Production Behaviors of Coconutจังหวัดสมุทรสงครามการปรับตัวชาวประมงพาณิชย์ขนาดเล็กชุมชนแออัดแต่งงานทรัพยากรชายฝั่งทุนทางสังคมเทือกเขาภูพานนโยบายนันทนาการเบลเยียมประมงไทยประมงพื้นบ้านผู้สูงวัยผู้สูงอายุผู้หญิงกับการเกษตร ผู้หญิงกับงานผู้หญิงเกษตรผู้หญิงไทยพนักงานเก็บขยะพฤติกรรมการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออกภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาภาวะซึมเศร้าภูมิปัญญาท้องถิ่นมะพร้าวน้ำหอมปลอดสารฯ/มะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์รางวัลระดับประเทศโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โรงเรียนผู้สูงวัยโรงเรียนพรหมานุเคราะห์ จังหวัดฉะเชิงเทรา Transformationลด เหลื่อม ล้ำลุ่มน้ำสงครามวิจัยสถาบันวิสาหกิจชุมชนศักยภาพสกุลช่างเมืองเพชรสตรีเกษตรสมุทรสงครามสมุนไพรสังคมสูงวัยสุขภาวะ

  Interest

  ผู้หญิงกับการเกษตร , การส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท , การมีส่วนร่วมในการพัฒนาของผู้หญิงเกษตร, การผลิตเอกสารเผยแพร่และจัดรายการวิทยุ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The changing of intergenerational transfers of economic capital in rural households in Northeastern, ThailandNarongchai W., Ayuwat D., Ayuwat D., Chinnasri O.2016Kasetsart Journal of Social Sciences
  37(1),pp. 46-52
  5
  2Plural Characteristics of Social Network of Isan labor brokersChamaratana T., Ayuwat D., Chinnasri O.2013Kasetsart Journal - Social Sciences
  34(1),pp. 1-6
  2
  3Social mobility springboard: Occupational prestige of Thai labour brokersChamaratna T., Ayuwat D., Chinnasri O.2017Historical Social Research
  42(3),pp. 335-347
  2
  4Human capital accumulation of rural female migrants and occupational mobility at destination area: A case study of ChonburiSaithong S., Ayuwat D., Chinnasri O.2018International Journal of Engineering and Technology(UAE)
  7(2),pp. 80-85
  0
  5Surveillance behavior of juvenile by using RFID and CCTV monitoringSirichai A., Chinnasri O., Wiriyaromp W., Fujii Y., Yupapin P.2011Procedia Engineering
  8,pp. 328-331
  0
  6Social class of the rural households in the Northeast, ThailandNarongchai W., Ayuwat D., Chinnasri O.2016International Journal of Applied Business and Economic Research
  14(11),pp. 7717-7736
  0