Person Image

  Education

  • Ph.D.( International Cooperation), Nagoya University, JAPAN
  • M.A. ( International Cooperation Studies ), Nagoya University, JAPAN
  • ว.บ. (เกียรตินิยม อันดับ 2) (หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 1 0 0 0
  2022 ทศวรรษที่เสียศูนย์กับความท้าทายของรัฐบาลญี่ปุ่นในการแก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลน หัวหน้าโครงการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2020 ญี่ปุ่นกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2-ทศวรรษ 1970 หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มก. 0 0 0 0
  2018 โครงการการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในการใช้ทรัพยากรชายฝั่งของชุมชนประมงตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม: มุมมองจากประวัติศาสตร์ท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2018 ความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของชาวประมงขนาดเล็กในยุค “การปฎิรูป” การประมงของประเทศไทย: กรณีศึกษาชุมชนชายฝั่ง จ.สมุทรสงคราม หัวหน้าโครงการย่อย ทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2013 การเข้ามาและการแพร่หลายของลัทธิเซไค คิวเซเคียวในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2006 บทบาทของกลุ่มธุรกิจไทยในการกำหนดนโยบายความสัมพันธ์ไทย-พม่า หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2004 ศักยภาพของเศรษฐกิจชุมชนหม่อนไหมในยุคโลกาภิวัฒน์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0