Search Result of "breastfeeding"

About 19 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสื่อกลางนวัตกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จนถึงอายุ 6 เดือน ของแม่ที่มารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผู้เขียน:Imgจิราพร หอมชะเอม

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการร่วม:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ

ผู้เขียน:Imgมัทนา สารสุทธกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง อลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

Resume

Img

Researcher

นาง ภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สังคมวิทยาสุขภาพ

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาในมารดาครรภ์แรกที่ได้รับการผ่าตัดเอาทารกออกทางหน้าท้องโรงพยาบาลศิริราช

ผู้เขียน:Imgปราณี ไกรที่พึ่ง

ประธานกรรมการ:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารวิจัยรามคำแหง

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครราชสีมา

Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านสิ่งประดิษฐ์ ประเภท Poster Presentation โครงการมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 (2019)

ผลงาน:คริสปิก้า: เมล็ดเงาะอบแห้มผสมคอนเฟลกเคลือบคาราเมล

นักวิจัย: Imgดร.อรไท สวัสดิชัยกุล Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย Imgผโลทัย ฤาชัย Imgขนิษฐา ทุกข์จาก

Doner:ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท)

Img

Researcher

ดร. สมบัติ อ่อนศิริ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Physiology of Exercise, สถิติวิจัยทางพลศึกษา, การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา, ระเบียบวิธีวิจัยทางพลศึกษา

Resume

Img

งานวิจัย

ภูมิปัญญาอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับแม่ระหว่างให้นมบุตร (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

ดร. ณัฐกฤตา ศิริโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยี และการสื่อสารสุขภาพ, สุขภาพผู้สูงอายุ, การส่งเสริมสุขภาพ และสุขศึกษา

Resume