Search Result of "agency"

About 171 results
Img

ที่มา:Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของแรงเครียดน้ำต่อลักษณะชีวภูมิอากาศวิทยาของต้นไม้และการจำลองแบบพืชพรรณเพื่อศึกษาบัญชีน้ำและคาร์บอน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัชชัย ตันตสิรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:United States Agency for International Development (USAID)

หัวเรื่อง:ดัชนีธรรมาภิบาลระดับจังหวัดของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Japan International Cooperation Agency

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Japan International Cooperation Agency

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OEAD)

หัวเรื่อง:ผลกระทบการกระจายอำนาจทางการคลังต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Img

ที่มา:Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OEAD)

หัวเรื่อง:ผลกระทบการกระจายอำนาจทางการคลังต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Environmental Agency of Japan

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำในแนวพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ในเขตน้ำท่วมถึง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชุมพล ศรีทอง, อาจารย์

Img

ที่มา:Japan International Cooperation Agency (JICA)

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและควบคุมคุณภาพให้แก่กลุ่มแม่บ้านคลอง5 จังหวัดปทุมธานี

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, Imgนางสาววาสนา นาราศรี, Imgนางวรางคณา พันธุมโพธิ

Img

ที่มา:Japan International Cooperation Agency (JICA)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหารสำหรับอนาคต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Japan International Cooperation Agency (JICA)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Environmental Agency of Japan

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำในแนวพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ในเขตน้ำท่วมถึง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชุมพล ศรีทอง, อาจารย์

Img

ที่มา:Swedish International Development Cooperation Agency

หัวเรื่อง:Sustainable Solid Waste Landfill Management in Asia.

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Swedish International Development Cooperation Agency

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคโนโลยีฝังกลบมูลฝอยอย่างยั่งยืนสำหรับภูมิภาคเอเชีย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Japan International Cooperation Agency (JICA)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:KU-SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY (JST)

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยร่วมกับประเทศญี่ปุ่นระหว่างคณะวนศาสตร์กับ JST

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Swedish INternational Development Cooperation Agency (SIDA)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคโนโลยีฝังกลบมูลฝอยอย่างยั่งยืนสำหรับภูมิภาคเอเชีย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Swedish INternational Development Cooperation Agency (SIDA)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคโนโลยีฝังกลบมูลฝอยอย่างยั่งยืนสำหรับภูมิภาคเอเซีย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Canadian International Development Agency

หัวเรื่อง:การฟื้นฟูพื้นที่กำจัดมูลฝอยไทรน้อยและประเมินศักยภาพในการนำมูลฝอยกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Swedish International Development Co-operation Agency (Sida)

หัวเรื่อง:Renewable Energy Options for an Island Community

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Swedish International Development Co-operation Agency (Sida)

หัวเรื่อง:Asian Regional Research Programme in Energy, Environment and Climate (ARRPEEC)

123456789