Person Image

  Education

  • สค.ม. (สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

  Expertise Cloud

  agricultural communityAnthropologyApplied sociologyFolk taleInstitutional researchLand Use Reformlivelihood adaptationsPublic Transit Systemrural transformationSmart GrowthTourism AnthropologyTransit-Oriented Developmentกระบวนการทำให้เป็นสินค้าการกลายเป็นสินค้าการดำรงชีพของเกษตรกรการติดตามและการบูรณาการการเติบโตอย่างชาญฉลาดการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการปฏิรูปการใช้ประโยชน์ที่ดินการปรับตัวในการดำรงชีพการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงชนบทการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนการสร้างภาพตัวแทนแก้มลิงหนองเลิงเปือยความจริงแท้ความจริงแท้และการสร้างความจริงแท้จังหวัดกาญจนบุรีชนบทชุมชนเกษตรกรรมเทศกาลสงกรานต์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวภาษามีส่วนร่วมระบบขนส่งสาธารณะวัฒนธรรมสัญญะอัตลักษณ์

  Interest

  Anthropology, Folk tale, Tourism Anthropology

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก