Person Image

  Education

  • ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

  Expertise Cloud

  พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์Activity PackageAge-Friendly CityAltruistic Behavior toward Older Personsand Community EnterpriseAssertive BehaviorAttitude toward Older PersonsCommunication StylesCreative ThinkingDesirable Psychological Characteristic AssessmentDevelopingDevelopmentElder PersonEmotional IntelligenceExecutive FunctionFamily CommitmentGritGroup Dynamicshealth information exposurehealth literacyhealth promotion behaviorKindergartenMindfulnessMindsetnarcissismonline social networking usage behaviorQuality of LifeSelf-efficacy and Media LiteracySelf-esteemsensation seekingsocial comparisonSocial Sciences at Kasetsart University ทัศนคติต่อผู้สูงอายุTeamworkUndergraduate Studentundergraduate studentsUndergraduate Students of Kasetsart UniversityWomenWork-life Balanceกลุ?มสัมพันธ? พฤติกรรมการกล?าแสดงออกกลุ่มสมัพันธ์กลุ่มสัมพันธ์การคิดเชิงระบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานการทำงานเป็นทีมการเปิดรับสื่อการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมการพัฒนาอย่างยั่งยืนการรู้เท่าทันสื่อการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองการเรียนรู้โดยการนำตนเองการสนับสนุนทางสังคมการเสริมสร้างพลังอำนาจการแสวงหาความตื่นเต้นเร้าใจการหลงตัวเองการเห็นคุณค่าในตนเองคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คลังความรู้ความฉลาดทางอารมณ์ความเชื่ออํานาจในตนความผาสุกความผาสุกทางจิตวิญญาณความเมตตากรุณาต่อตนเองทุนทางจิตวิทยาความรุนแรงในครอบครัวความรู้จิตวิทยาชุมชนความรู้ด้านการดูแลสุขภาพความสมดุลระหว่าง ชีวิตกับการทำงานความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคคุณภาพชีวิตคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาโควิด-19จิตวิทยาชุมชนจิตวิทยาสุขภาพชุดกิจกรรม ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สําเร็จ นักเรียนปฐมวัย เด็กและสตรีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ทักษะชีวิตทักษะทางสังคมทักษะทางสังคม การดูแลตนเอง ความผาสุกทางจิตวิญญาณทักษะในศตวรรษที่ 21ทัศนคติต่อผู้สูงอายุนิสิตปริญญาตรีพฤติกรรมการกล้าแสดงออกพฤติกรรมเอื้อเฟื้อต่อผู้สูงอายุภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุเยาวชนรูปแบบการสื่อสารลักษณะที่พึงประสงค์วิจัยสถาบันวุฒิภาวะทางอาชีพสตรี และวิสาหกิจชุมชน.................................................................. Empowermentสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืนสืบสานสูงวัยหลักสูตรหลักสูตรด้านการพัฒนาหลักสูตรด้านความยั่งยืน

  Interest

  จิตวิทยาชุมชน, จิตวิทยาสุขภาพ

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน รองคณบดี คณะสังคมศาสตร์
  • ต.ค. 2566 - พ.ย. 2566 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์
  • พ.ย. 2565 - พ.ย. 2565 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์
  • ธ.ค. 2562 - ก.พ. 2563 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์
  • พ.ย. 2562 - ต.ค. 2566 รองคณบดี คณะสังคมศาสตร์
  • ต.ค. 2562 - ต.ค. 2562 รองคณบดี (ผู้รักษาการแทน) คณะสังคมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารสังคมศาสตร์ 2
   • ห้องห้องรองคณบดี ชั้น 8 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 4

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (33)