Person Image

Administration

Education

  • ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

Expertise Cloud

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์Activity PackageAge-Friendly CityAltruistic Behavior toward Older Personsand Community EnterpriseAssertive BehaviorAttitude toward Older PersonsCommunication StylesCreative ThinkingDesirable Psychological Characteristic AssessmentDevelopingDevelopmentElder PersonEmotional IntelligenceExecutive FunctionFamily CommitmentGritGroup Dynamicshealth information exposurehealth literacyhealth promotion behaviorKindergartenMindfulnessMindsetnarcissismonline social networking usage behaviorQuality of LifeSelf-efficacy and Media LiteracySelf-esteemsensation seekingsocial comparisonSocial Sciences at Kasetsart University ทัศนคติต่อผู้สูงอายุTeamworkUndergraduate Studentundergraduate studentsUndergraduate Students of Kasetsart UniversityWomenWork-life Balanceกลุ?มสัมพันธ? พฤติกรรมการกล?าแสดงออกกลุ่มสมัพันธ์กลุ่มสัมพันธ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานการดูแลตนเองการเตรียมความพร้อมการทำงานเป็นทีมการประเมินผลการเป็นผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จการเปรียบเทียบทางสังคมการเปิดรับสื่อการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมการรู้เท่าทันสื่อการเรียนรู้โดยการนำตนเองการสนับสนุนทางสังคมการเสริมสร้างพลังอำนาจการแสวงหาความตื่นเต้นเร้าใจการหลงตัวเองการเห็นคุณค่าในตนเองคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คลังความรู้ความฉลาดทางอารมณ์ความผาสุกความผาสุกทางจิตวิญญาณความรุนแรงในครอบครัวความรู้จิตวิทยาชุมชนความรู้ด้านการดูแลสุขภาพความสมดุลระหว่าง ชีวิตกับการทำงานความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคคุณภาพชีวิตคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาโควิด-19จิตวิทยาชุมชนจิตวิทยาสุขภาพชุดกิจกรรม ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สําเร็จ นักเรียนปฐมวัย เด็กและสตรีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ทักษะชีวิตทักษะทางสังคมทักษะทางสังคม การดูแลตนเอง ความผาสุกทางจิตวิญญาณทักษะในศตวรรษที่ 21ทัศนคติต่อผู้สูงอายุนักเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนิสิตปริญญาตรีนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Communication Stylesนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พฤติกรรมการกล้าแสดงออกพฤติกรรมเอื้อเฟื้อต่อผู้สูงอายุภูมิปัญญาไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุเยาวชนรูปแบบการสื่อสารลักษณะที่พึงประสงค์วุฒิภาวะทางอาชีพสตรี และวิสาหกิจชุมชน.................................................................. Empowermentสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืนสืบสานสูงวัยหลักสูตร

Interest

จิตวิทยาชุมชน, จิตวิทยาสุขภาพ

Administrative Profile


Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation

Show All (29)