Search Result of "Mindfulness"

About 14 results
Img
Img

งานวิจัย

ศีลข้อห้า: สติกับพุทธจริยศาสตร์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายไพรินทร์ กะทิพรมราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเชาวน์อารมณ์ของครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากโดยใช้เทคนิคการเจริญสติแบบผสมผสาน

ผู้เขียน:ImgWarinthip MEESAEN

ประธานกรรมการ:Imgดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุชาดา นันทะไชย, รองศาสตราจารย์, ImgWantaya Wongsilapapirom

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกสมาธิตามแนวอานาปานสติและการฝึกแบบออโตจีนิกที่มีต่อความแม่นยำในกีฬาเปตอง

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ศีลข้อห้า: สติกับพุทธจริยศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายไพรินทร์ กะทิพรมราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้วิธีเจริญสติตามหลักการพุทธศาสนาในผู้ป่วยหญิงติดสารแอมเฟตามีน โรงพยาบาลธัญญารักษ์

ผู้เขียน:Imgกัญญา ภู่ระหงษ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ระบบสมถะและวิปัสสนา ระยะที่ 1 (ต่อเนื่อง)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

บทบาทของจิตวิญญาณในการทำงานในการส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์การศึกษาเซเวียร์ (Xavier Education Center:XAVEC)

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img

Researcher

ดร. อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย บรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ผู้ฝึกกีฬา, พลศึกษา, ารบาดเจ็บจากการกีฬา , การวัดและประเมินผลทางพลศึกษาและกีฬา, วิทยาศาสตร์การกีฬา

Resume

Img

Researcher

ดร. สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย, การทดสอบสมรรถภาพทางกาย, การจัดการทางการกีฬา

Resume

Img

Researcher

ดร. เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาชุมชน, จิตวิทยาสุขภาพ

Resume