Person Image

Administration

Education

  • ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 23 Project 3 9 0 0
2019 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 คลังความรู้ผู้สูงวัย สืบสานภูมิปัญญาไทยสู่เยาวชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 โปรแกรมการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2018 การเห็นคุณค่าในตนเอง ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และความผาสุกของบุคลากรกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน: บูรณาการความรู้จิตวิทยาชุมชนสู่การบริการสังคมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 การเสริมสร้างพลังอำนาจ ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน กับคุณภาพชีวิตของสตรีในวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2017 การเปิดรับสื่อ ความฉลาดทางสุขภาพ และ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 การศึกษาผลการจัดโครงการส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพและพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 กรอบความคิด การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการรู้เท่าทันสื่อของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 สติ ความฉลาดทางอารมณ์ ความผูกพันในครอบครัว กับ ความหมั่นเพียรของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 โปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิต หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 ผลของชุดกิจกรรมที่มีต่อทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่ประสบความสำเร็จของนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนศุภลักษณ์ จังหวัดเชียงราย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การแสวงหาความตื่นเต้นเร้าใจ การหลงตัวเอง การเปรียบเทียบทางสังคม และพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
2016 ผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อการทำงานเป็นทีมนิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2016 ผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2016 ผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2016 การรับรู้เมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 การวิจัยและพัฒนากระบวนการทดสอบทางจิตวิทยา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 1 1 0 0
2015 ทัศนคติและพฤติกรรมเอื้อเฟื้อต่อผู้สูงอายุของนิสิตคณะสังคมศาสตร" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 ผลของโปรแกรมกลุ?มสัมพันธ?ต?อพฤติกรรมการกล?าแสดงออกของนิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร? มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 การประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน พ.ศ. 2555 ผู้ร่วมวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2015 ทักษะทางสังคม การดูแลตนเอง กับความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ภาคกลาง ประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2014 การเห็นคุณค่าในตนเองและรูปแบบการสื่อสารของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0