Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) , มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • วท.บ. (จิตวิทยา) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  ความสุขและความอยู่ดีมีสุข จิตสาธารณะCleaning staffDesirable Psychological Characteristic AssessmentElderly Psychiatric PatientsFamily functionHappinessJob satisfactionLearning behaviorsMental healthNarcissism and DepressionPersonal factorsPsychiatric Multidisciplinary Team and CaregiversPsychological capitalPsychologyStressStress-coping behaviorUndergraduate StudentUndergraduate studentsWork stressกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมกลุ่มบำบัดการกำกับตัวเองการควบคุมตนเองการดำเนินชีวิตการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การตัดสินใจการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบการทำหน้าที่ของครอบครัวการบาบัดรักษาและฟื้นฟูการบำบัดด้วยสัตว์การปรับตัวการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองการพูดกับตนเองทางบวกการรับรู้ปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอยการเล่นวิดีโอเกมการหลงตัวเองการเห็นคุณค่าในตนเองการเห็นคุณค่าในตัวเองการให้การปรึกษาการให้การปรึกษาทางจิตวิทยาข้าราชการทหารคนไร้บ้านความเครียดความเครียดในการทำงานความเจริญงอกงามความผูกพันต่อองค์การความพึงพอใจในงานความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคความสุความสุขความสุขนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายความสุขในการทำงานความอยู่ดีมีสุขคุณภาพการนอนหลับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาเครื่องมือประเมินโครงการ Food For Friendจิตวิญญาณจิตวิทยาจิตวิทยาคลินิกจิตวิทยาเชิงบวกดนตรีบำบัดเด็กและเยาวชนในระยะเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยต้นทุนทางจิตวิทยาตัวชี้วัดสุขภาวะทฤษฎีอัตถิภาวนิยมทักษะทางสังคมนักจิตวิทยาคลินิกนิสิตนิสิตปริญญาตรีบุคลิกภาพปัจจัยการดำเนินชีวิตปัจจัยทางจิตวิทยาปัจจัยส่วนบุคคลผู้ป่วยจิตเวชผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุผู้สูงอายุพนักงานทำความสะอาดพยาบาลจิตเวชพฤติกรรมการเผชิญความเครียดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมพฤติกรรมการเรียนพ่อเลี้ยงเดี่ยวพี่เลี้ยงเด็กภาวะซึมเศร้าภาวะผู้นำภาวะสมองเสื่อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระดับความเครียดราชบุรีรูปแบบการฝึกอบรมทางอาชีพโรคเรื้อรังโรงพยาบาลกลางวันลักษณะที่พึงประสงค์วัฒนธรรมองค์การสตรีสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนสุขภาพจิตหัตถกรรมจากฝักตบชวา

  Interest

  จิตวิทยาคลินิก, การให้การปรึกษาทางจิตวิทยา, จิตวิทยาเชิงบวก

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation