Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) , มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • วท.บ. (จิตวิทยา) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  DepressionhappinessPsychologyStressUndergraduate studentsการจัดการความเครียดการดำเนินชีวิตการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การตัดสินใจการเต้นการถูกกระทํารุนแรงทางเพศการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบการทำหน้าที่ของครอบครัวการบําบัดด้วยการเต้นและการเคลื่อนไหวการบาบัดรักษาและฟื้นฟูการบำบัดด้วยสัตว์การปรับตัวความเครียดความเครียดในการทำงานความเจริญงอกงามความผูกพันต่อองค์การความพึงพอใจในงานความวิตกกังวลความวิตกกังวลทางสังคมความวิตกกังวลในการสอบความสัมพันธ์ความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคความสุความสุขความสุขนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายความสุขในการทำงานความอยู่ดีมีสุขคุณภาพการนอนหลับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาเครื่องมือประเมินโครงการ Food For Friendโควิด-19จิตวิญญาณจิตวิทยาจิตวิทยาคลินิกจิตวิทยาเชิงบวกเจตคติต่อความตายดนตรีบำบัดเด็กและเยาวชนในระยะเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยต้นทุนทางจิตวิทยาตัวชี้วัดสุขภาวะทฤษฎีอัตถิภาวนิยมทักษะทางสังคมนักกีฬาอีสปอร์ตนักจิตวิทยาคลินิกนักเรียนวัยรุ่นนิสิตนิสิตปริญญาตรีบุคลิกภาพประสบการณ์การเรียนออนไลน์ประสบการณ์ความเพลินในการเรียนปัจจัยการดำเนินชีวิตปัจจัยทางจิตวิทยาปัจจัยส่วนบุคคลผลกระทบผู้ป่วยจิตเวชผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุผู้สูงอายุพนักงานทำความสะอาดพยาบาลจิตเวชพฤติกรรมการติดโซเชียลมีเดียพฤติกรรมการเตรียมตัวตายพฤติกรรมการเผชิญความเครียดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมพฤติกรรมการเรียนพ่อเลี้ยงเดี่ยวพี่เลี้ยงเด็กภาวะซึมเศร้าภาวะติดเกมภาวะผู้นำภาวะสมองเสื่อมภาวะหมดไฟในการเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุมมองชีวจิตสังคมมุมมองต่อการเรียนออนไลน์ระดับความเครียดราชบุรีรูปแบบรูปแบบการฝึกอบรมทางอาชีพแรงจูงใจแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โรคเรื้อรังโรงพยาบาลกลางวันลักษณะที่พึงประสงค์วัฒนธรรมองค์การสตรีสถานการณ์โควิด-19สถานศึกษาสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนสาเหตุสื่อสังคมออนไลน์สุขภาพจิตสุขภาวะทางจิตสุคนธบำบัดหัตถกรรมจากฝักตบชวา

  Interest

  จิตวิทยาคลินิก, การให้การปรึกษาทางจิตวิทยา, จิตวิทยาเชิงบวก

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา
  • ธ.ค. 2554 - ก.พ. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 45 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 32 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (90)