Person Image

Administration

Education

  • ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) , มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • วท.บ. (จิตวิทยา) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 2 2 0 0
2017 การปรับตัว ความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค และความเครียดของนิสิตชั้นปีที่ 1 ในหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2016 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้มีส่วนได้เสีย: จังหวัดราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
2015 การวิจัยและพัฒนากระบวนการทดสอบทางจิตวิทยา ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 1 0 0 0
2013 โครงการความสุขและความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรไทย หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0
2010 การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณเพื่อการพัฒนา ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) 1 0 0 0