Search Result of "Depression"

About 57 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Smart voice recognition based on deep learning for depression diagnosis

ผู้แต่ง:Imgsukit Suparatpinyo, ImgDr.Nuanwan Soonthornphisaj, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแนวโน้มการมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในช่วงวัยเด็ก ภาวะซึมเศร้าและภาวะความเครียดจากเหตุการณ์สะเทือนใจของนิสิตระดับปริญญาตรี (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มฤษฎ์ แก้วจินดา, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ภาคพิเศษ)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
123