ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Nonthaburi province(AFOLU)4ส.accuracy assessmentAgri MapAgrohydrological Model Al hole centerAlgorithmsAluminum hole centerAndrews’ plotsantecedent precipitation indexArchaeological excavationarchaeometallurgical studyArchaeometallurgyAssimilationBan Khao Din Tai archaeological siteBiogeochemicalBiogeochemical modelingBiogeochemistryBIOME-BGC modelbiome-biogeochemical cyalesbloomery iron-making processboreal forestbroad-leaved forestcalibration and validationchanging settlement patternchemical leachingchemical stabilitychlorophyll aclassificationClimate ChangeClimate Change, Precision farmingClimate conditionsclimate factorsCO2Community DevelopmentCrowdsourcedGISDataData analysis/miningData inventorydata transformationDebris flowDeciduous broadleaf forestdeciduous forestDempster-Shafer theorydirect smelting processE(1)? centerE1? centerEcophysiological parametersEvapotranspirationextreme rainfallfarmer co-managementfarmer livelihoodsFeature detectionFlash floodFloodforest fireforest successionForestryFractionsfuzzificationGamma radiation-induced thermoluminescencegenetic algorithmsGeographic Information SystemGISLandslideLeaf area indexMachine LearningOptimizationRemote SensingSambagawa Metamorphic BeltSAR ImagerySelf-trapped excitonslope failureTeakThermoluminescencewoody debrisก๊าซเรือนกระจกการใช้ประโยชน์ที่ดินการบรรเทาอุทกภัยการประเมินผลการป้องกันอุทกภัยการฝึกอบรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขการให้บริการความพึงพอใจฐานข้อมูลดัชนีพืชพรรณทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลเทศบาลนครปากเกร็ดปัญหาและความต้องการของนิสิตแผนที่ภาษีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินพื้นที่เมืองภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รีโมทเซนซิ่งสถาบันพระปกเกล้าองค์การบริหารส่วนตำบล

Executives

หัวหน้าภาควิชา

ดร. ชมชิด พรหมสิน, อาจารย์

E-Mail: fsoccci@ku.ac.th

Tel.: 02-5613480, 02-56134

ดร. ชมชิด พรหมสิน, อาจารย์

E-Mail: fsoccci@ku.ac.th

Tel.: 02-5613480, 02-56134

รองหัวหน้าภาควิชาResource

นักวิจัยทั้งหมด 10 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน, อาจารย์ 8 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 4.51 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 27 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
 • ทุนนอก 91 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 82 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 110 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 58 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 52 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 15 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)