ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Aluminum hole centerbiome-biogeochemical cyalesClimate Changedeciduous broadleaf forestE1? centerEcophysiological parametersEvapotranspirationExtreme rainfallflash floodFloodGamma radiation-induced thermoluminescenceGeneralized extreme valuegenetic algorithmsGeographic Information SystemGISLandsat 8landslideLeaf area indexMachine LearningNetwork AnalysisOptimizationremote sensingSambagawa metamorphic beltSAR imagerySelf-trapped excitonSlope failureslope stabilitySoil moistureTeakThermoluminescencewoody debrisก๊าซเรือนกระจกการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดัชนีพืชพรรณดาวเทียมรายละเอียดสูงดินเค็มแบบจำลองภูมิอากาศโลกแบบรูปการกระจายปัญหาและความต้องการของนิสิตป่าชายเลนป่าชายเลน สวนป่า การกระจายตัวปาล์มน้ำมันผลผลิตปาล์มน้ำมันแผ่นดินถล่มแผนที่ความเสี่ยงแผนที่ดิจิทัลแผนที่ดิจิทัลดินแผนที่ที่ดินเปล่าอ้างอิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙พลวัตเมืองพารามิเตอร์ทางชลศาสตร์ของดิน ผลผลิตข้าว RS-SWAP-GA LAIพื้นที่เมืองพื้นทีระบาดพื้นที่ให้บริการเพลี้ยแป้งเพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง พื้นทีระบาด อินฟราเรดความร้อนไฟป่าภัยพิบัติทางธรรมชาติภาพจากดาวเทียม Sentinel-2ภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูงภาพถ่ายจากดาวเทียมภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel-2ภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซท8ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐานมันสำปะหลังมันสำปะหลัง เพลี้ยแป้ง การรับรู้จากระยะไกลมาตรการป้องกันชายฝั่งเมืองหลักระดับภาคแม่น้ำเวฬุระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระยองรีโมทเซนซิ่งโรงพยาบาลสนามลุ่มนํา้าป่าสัก และการตั้งถิ่นฐานยุคก่อนประวัติศาสตร์ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำห้วยตะเพินแลนด์แซท 8วิวัฒนาการวิวัฒนาการทางธรณีสัณฐานวิทยาสักสารสนเทศสารสนเทศภูมิศาสตร์สิ่งปกคลุมดินหาดทรายดําหาดทรายดำแหล่งกำเนิดตะกอนองค์การบริหารส่วนตำบลอากาศยานไร้คนขับอากาศไร้คนขับอําเภอแหลมงอบอำเภอจัตุรัสอินเทอร์เน็ตอินฟราเรดความร้อนอุทกภัยแอนดรูว์พล๊อตแอปพลิเคชันะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

ดร. ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์, อาจารย์

E-Mail: chutipong.ro@ku.ac.t

Tel.: 025613480 ต่อ 351

รองหัวหน้าภาควิชาResource

นักวิจัยทั้งหมด 9 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 4.51 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 47 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 36 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)
 • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 106 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 51 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 55 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 18 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 7 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)