ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

2

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Aluminum hole centerbiome-biogeochemical cyalesClimate Changedeciduous broadleaf forestE1? centerEcophysiological ParametersEvapotranspirationExtreme rainfallFlash floodFloodGamma radiation-induced thermoluminescenceGeneralized extreme valuegenetic algorithmsGeographic Information SystemGISLandsat 8landslideLeaf area indexMachine LearningOptimizationremote sensingSambagawa metamorphic beltSAR imagerySelf-trapped excitonslope failureSlope protectionslope stabilitySocioeconomicsoil conservation service curve numberSoil hydraulicSoil hydraulic parametersSoil moistureTeakThermoluminescencewoody debriswoody debris exportwoody debris productionX-ray diffractometerX-ray fluorescence spectrometryก๊าซเรือนกระจกดัชนีพืชพรรณดาวเทียมรายละเอียดสูงดินเค็มดินถล่มตรวจวัดความชื้นในดินตัวแปรนิเวศสรีรวิทยาปัญหาและความต้องการของนิสิตป่าชายเลนป่าชายเลน สวนป่า การกระจายตัวปาล์มน้ำมันผลผลิตปาล์มน้ำมันแผ่นดินถล่มแผนที่ความเสี่ยงแผนที่ดิจิทัลแผนที่ที่ดินเปล่าอ้างอิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙พลวัตเมืองพารามิเตอร์ทางชลศาสตร์ของดิน ผลผลิตข้าว RS-SWAP-GA LAIพื้นที่เมืองพื้นทีระบาดพื้นที่ให้บริการเพลี้ยแป้งเพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง พื้นทีระบาด อินฟราเรดความร้อนไฟป่าภัยพิบัติทางธรรมชาติภาพจากดาวเทียม Sentinel-2ภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูงภาพถ่ายจากดาวเทียมภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซท8ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐานมันสำปะหลังมันสำปะหลัง เพลี้ยแป้ง การรับรู้จากระยะไกลเมืองหลักระดับภาคแม่น้ำเวฬุระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระยองรีโมทเซนซิ่งโรงพยาบาลสนามลุ่มนํา้าป่าสัก และการตั้งถิ่นฐานยุคก่อนประวัติศาสตร์ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำห้วยตะเพินแลนด์แซท 8วิวัฒนาการสักสารสนเทศสารสนเทศภูมิศาสตร์สิ่งปกคลุมดินหาดทรายดำแหล่งกำเนิดตะกอนองค์การบริหารส่วนตำบลอากาศไร้คนขับอำเภอจัตุรัสอินเทอร์เน็ตอินฟราเรดความร้อนอุทกภัยแอนดรูว์พล๊อตะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชาResource

นักวิจัยทั้งหมด 10 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 6 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 4.51 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 39 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 31 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
 • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 88 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 40 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 48 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 18 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 7 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)