โครงการวิจัยคณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2024

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 0 0 0 0
2024 ผู้ประกอบการชาวตะวันตกกับพัฒนาการธุรกิจสมัยใหม่ในไทย (ค.ศ. 1855 ถึงทศวรรษ 1930) หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 การเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีปริมาณฝนสุดขีดในอนาคตสำหรับพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศโลก CMIP 6 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 อิทธิพลของสติ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณ ที่มีต่อจิตวิญญาณในการทำงาน และความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 การดูแลตัวเองกับเทคโนโลยีสวมใส่ติดตัวในฐานะโครงสร้างพื้นฐานการดูแล หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 ลัทธิยูเรเซียใหม่ของรัสเซีย: พลวัตในจารีตแบบพระเจ้าซาร์ของ วลาดิเมียร์ ปูตินท่ามกลางความผันแปรทางภูมิรัฐศาสตร์โลก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 ความมั่นคงทางอาหารและการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินและอาหารขยะจากการทำบุญตักบาตร ในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรในชุมชนเปราะบางทุ่งบางบาล หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 รูปแบบการพัฒนาความสุขในการทำงานของพัฒนากร กรณีศึกษา พัฒนากร ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 แพลตฟอร์มการสร้างข้อมูลร่วมอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การวิเคราะห์อย่างละเอียดและการทาเหมืองข้อมูลเพื่อจัดการความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างตลาดนัดในเขตเมือง หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ประสบการณ์ผัสสะของผู้บริโภคและแม่ค้าที่ตลาดนัดในเขตเมือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2024 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2024 การศึกษาและพัฒนาหลักสูตร Inner Development Goals (IDG) ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0