ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

"เยียวยา" "คุ้มครองผู้บริโภค"Access and Benefit Sharinganti-competitionASEANASEAN CharterBig DataBiodiversityCISG / International sale of goods / Passing of riskConflict of Obligations under Multilateral Environmental TreatiesConsumerProtectionConsumerRightsdirect marketing salesdirect salesdomination positione-learningenforcement of judgment / recognition of judgment / jurisdiction / Brussels Regulation / ASEANEnvironmentInternational Environmental LawLegal Framework for Plant Genetic Resource Diversitymarket integrationOverlapping Subject Matters under Environmental TreatiesPlant Genetic ResourcesThe dispute settlement mechanismTreaty of Amity and Cooperation in Southeast Asiaกฎหมายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กฎหมายธุรกิจกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายทรัยพ์สินทางปัญญากฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนกฎหมายแรงงานกฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์-เชิงซื้อกฎหมายลักษณะซื้อขายแลกเปลี่ยนให้กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกฎหมายว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายอาญากฎหมายวิธีสบัญญัติกฎหมายเศรษฐกิจกฎหมายอาญากฎหมายอาญาเฟ้อกฎหมายอาญาเยอรมันกฎหมายเอกชนกระบวนการยุติธรรมกลไกการระงับข้อพิพาท/ อาเซียน/ การไกล่เกลี่ย/วิถีอาเซียน/กฎบัตรอาเซียนกองทุนการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบการไกล่เกลี่ยการเข้าถึงโครงข่ายไฟฟ้าการแข่งขันไม่เป็นธรรมการคุ้มครองผู้บริโภคการคุ้มครองผู้บริโภค คดีผู้บริโภคการคุ้มครองผู้บริโภค Consumerการชดใช้ค่าเสียหายการแบ่งเขตการใช้ที่ดินการมีส่วนร่วมการยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศการเยียวยาผู้บริโภคการเยียวยาผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การระงับข้อพิพาทการระงับข้อพิพาทการโอนสิทธิในการพัฒนากิจการพลังงานข้อบังคับข้อบังคับบรัสเซลล์ขายตรงเขตอำนาจศาลความปลอดภัยทางชีวภาพความเสมอภาคค่าทดแทนผู้บริโภคผู้บริโภค ผู้บริโภคข้ามแดน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เยียวยาผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุที่มีศักยภาพพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550พิธีสารคาร์ตาเฮนามาตรการกฎหมายมาตรการลดปริมาณคดีมาตรา 27มาเลเซียระบบโบนัสระเบียบรัฐบัญญัติว่าด้วยธุรกิจพลังงาน ค.ศ. 2005วัฒนธรรมสาธารณภัยสิ่งแวดล้อมสิทธิของผู้สูงอายุสิทธิชุมชนสิทธิผู้บริโภคหน่วยบริการรูปแบบพิเศษหย่าองค์การมหาชนอาชญากรรมอาเซียนอำนาจเหนือตลาดอินโดนีเซีย

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 11 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 8 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 9 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)