หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลเพื่อวัสดุพลังงานและสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Journal 3
2024 exNalinthip CHANTHASET, exNichagarn Greetatorn, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exHiroharu AJIRO, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, "Sustainable Coating Materials: Exploring the Influence of Adjuvants on Kaolinite Suspension with Insights from Five Local Mining Clays", ACS Omega, ปีที่ 9, ฉบับที่ 18, พฤษภาคม 2024, หน้า 20231-20242
2024 exManasbodin Asava-arunotai, exThura Lin Htet, inดร.อัมพิกา บันสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTanyaakorn Muangnapoh, exBhuvaneswari Kandasamy, exPinit Kidkhunthod, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, "3D-Printed Sr-doped TiO2 / biowaste / polymeric structures for mitigating dye contamination in water", Materialia, ปีที่ 36, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2024, หน้า 102139-102139
2024 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exNuttapalin Lertapiwong, exPiraya Chanyapoon, exThura Lin Htet, exManasbodin Asavaarunotai, inดร.อัมพิกา บันสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBenjaporn Inseemeesak, inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fabrication of 3D printed hydroxyapatite/polymeric bone scaffold", Polymer-Plastics Technology and Materials, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2024
Publish Year International Conference 1
2023 exThae Su Win, exHtet Yadanar Soe, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "Simulation of Photocathodic Corrosion Protection with Metal Oxide Semiconductor using COMSOL MULTIPHYSICS Framework", The 6th International Conference on Applied Physics and Materials Applications (ICAPMA 2023), 6 - 9 ธันวาคม 2023, ชลบุรี ประเทศไทย