Search Result of "QoS"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การจัดการระบบประกันคุณภาพในเครือข่ายสำหรับระบบควบคุม (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

Img