Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2540
  • M.S.(Computer Science), University of California at Berkeley, สหรัฐอเมริกา, 2544
  • Ph.D.(Computer Science), University of California at Berkeley, สหรัฐอเมริกา, 2546

  Expertise Cloud

  $k$-connected graphAlgorithmAlgorithmsamortized analysisAnalysis of algorithmsapproximation algorithmApproximation Algorithms Backup bandwidthBackup pathBipartite graphsbreadth-first searchCoding theorycombinatorialContagionContent deliveryData structuresDegree boundsDevelopment of Graph Stream Clustering ADivide-and-conquer algorithmEdge coverExperimental studiesFailure recoveryFairnessgene duplicationGeometric structureGraph algorithmGraph AlgorithmsGraph theoryHigh qualityIndexingintruderIsothermal CrystallizationLarge girthLearningLinear programmingLinear programming formulationLinear programslinear timeLinguisticsLink failuresload-balancingmatchingMatching problemsminimum search number spanning treeMonte Carlo StudyMorphological DevelopmentMovement problemsMulticast networkMulticast routingMulticast treeMulticastingMulticastsNegative edge weightsNetwork codingnetwork designNetwork linksNetwork routingNetwork structuresNetwork throughputNetworkingOn-line algorithmsOn-line learningpeer-to-peerPlanar graphsPolymer Morphologypotential functionPrediction on graphsQuery languagesrandom walkrange searchingRecovery schemeResource allocationRestoration pathsensor networkShortest pathsSpanning treesTail inequalitiesThai Word SoundThroughputTime algorithmsTranslation (languages)UnicastUniversity of Glasgowvertex-connectivityกราฟการจำแนกข้อมูลการพัฒนาขั้นตอนวิธีแบ่งกลุ่มในกราฟแบบสตรการวางแผนขั้นตอนวิธีชีวสารสนเทศศาสตร์ต้นไม้ (ทฤษฎีกราฟ)ทรัพยากรวิจัยที่มีประสิทธิภาพนโยบายวิจัยบนกราฟระบบหลายตัวกระทำรีคอมบิแนนท์โปรตีนวิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงทฤษฎีสายอักขระหาคำตอบที่ดีที่สุด

  Interest

  Graph Algorithms, Approximation Algorithms , Data structures

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 33.95 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1A tight bound on approximating arbitrary metrics by tree metricsFakcharoenphol J., Rao S., Talwar K.2003Conference Proceedings of the Annual ACM Symposium on Theory of Computing
  ,pp. 448-455
  298
  2Comparison of recovery schemes to maximize restorable throughput in multicast networksSuraprasert S., Fakcharoenphol J.2012Journal of Network and Computer Applications
  35(3),pp. 1106-1115
  0
  3A faster algorithm for the tree containment problem for binary nearly stable phylogenetic networksFakcharoenphol J., Kumpijit T., Putwattana A.2015Proceedings of the 2015 12th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2015
  ,pp. 337-342
  6
  4A simpler load-balancing algorithm for range-partitioned data in peer-to-peer systemsChawachat J., Fakcharoenphol J.2015Networks
  66(3),pp. 235-249
  5
  5Learning network structures from contagionSupeesun A., Fakcharoenphol J.2017Information Processing Letters
  121,pp. 11-16
  0
  6An improved centralized algorithm for distance-preserving dominating sets in heterogeneous wireless sensor networksPutwattana A., Fakcharoenphol J.201720th International Computer Science and Engineering Conference: Smart Ubiquitos Computing and Knowledge, ICSEC 2016
  2
  7Practical Differential Privacy for Location Data Aggregation using a Hadamard MatrixSangiamchit P., Fakcharoenphol J.2019JCSSE 2019 - 16th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering: Knowledge Evolution Towards Singularity of Man-Machine Intelligence
  ,pp. 79-84
  2
  8The k-traveling repairmen problemFakcharoenphol J., Harrelson C., Rao S.2007ACM Transactions on Algorithms
  3(4)
  46
  9Planar graphs, negative weight edges, shortest paths, and near linear timeFakcharoenphol J., Rao S.2006Journal of Computer and System Sciences
  72(5),pp. 868-889
  124
  10Get involved! The IOI workshop 2010, its goals and resultsPohl W., Burton B., Dagiene V., Fakcharoenphol J., Forišek M., Hiron M., Opmanis M., Skupas B., Van Der Vegt W.2010Olympiads in Informatics
  4,pp. 158-169
  0
  11The non-uniform Bounded Degree Minimum Diameter Spanning Tree problem with an application in P2P networkingChawachat J., Fakcharoenphol J., Jindaluang W.2012Information Processing Letters
  112(24),pp. 937-941
  1
  12A deterministic near-linear time algorithm for finding minimum cuts in planar graphsChalermsook P., Fakcharoenphol J., Nanongkai D.2004Proceedings of the Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms
  15,pp. 821-822
  23
  13A running time analysis of an Ant Colony Optimization algorithm for shortest paths in directed acyclic graphsAttiratanasunthron N., Fakcharoenphol J.2008Information Processing Letters
  105(3),pp. 88-92
  59
  14Approximating k-Connected m-Dominating Sets in Disk GraphsBurathep K., Fakcharoenphol J., Wongwattanakij N.20202020 24th International Computer Science and Engineering Conference, ICSEC 2020
  0
  15Fair resource allocation for demands with sharp lower tail inequalitiesMettanant V., Fakcharoenphol J.2021Operations Research Letters
  49(4),pp. 590-596
  0
  16The k-traveling repairman problemFakcharoenphol J., Harrelson C., Rao S.2003Proceedings of the Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms
  ,pp. 655-664
  55
  17An O(log2 k)-Approximation algorithm for the k-Vertex connected spanning subgraph problemFakcharoenphol J., Laekhanukit B.2008Proceedings of the Annual ACM Symposium on Theory of Computing
  ,pp. 153-158
  25
  18An improved bound for multiple source-sink linear network codingEamopas M., Fakcharoenphol J.2011Proceedings of the 2011 8th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2011
  ,pp. 12-16
  0
  19Building two communication towers over a terrainAiemvaravutigul C., Fakcharoenphol J., Phetmak N.2020JCSSE 2020 - 17th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering
  ,pp. 150-154
  0
  20A tight bound on approximating arbitrary metrics by tree metricsFakcharoenphol J., Rao S., Talwar K.2004Journal of Computer and System Sciences
  69(3 SPEC. ISS.),pp. 485-497
  286
  21Bandit Multiclass Linear Classification for the Group Linear Separable CaseFakcharoenphol J., Prompak C.2019Proceedings - 2019 14th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing, iSAI-NLP 2019
  0
  22Faster algorithms for semi-matching problemsFakcharoenphol J., Laekhanukit B., Nanongkai D.2010Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
  6198 LNCS(PART 1),pp. 176-187
  11
  23Faster algorithms for semi-matching problemsFakcharoenphol J., Laekhanukit B., Nanongkai D.2014ACM Transactions on Algorithms
  10(3)
  14
  24An nO(1/ϵ) Approximation Scheme for the Minimum Dominating Set in Unit Disk GraphsFakcharoephol J., Sukprasert P., Sukprasert P.2018Proceeding of 2018 15th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2018
  1
  25An O(log 2 k)-Approximation algorithm for the k-vertex connected spanning Subgraph problemFakcharoenphol J., Laekhanukit B.2012SIAM Journal on Computing
  41(5),pp. 1095-1109
  15
  26An improved approximation algorithm for the 0-extension problemFakcharoenphol J., Harrelson C., Rao S., Talwar K.2003Proceedings of the Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms
  ,pp. 257-265
  43
  27An improved approximation algorithm for the s-t path movement problemJindaluang W., Chawachat J., Chouvatut V., Fakcharoenphol J., Kantabutra S.2017Chiang Mai Journal of Science
  44(1),pp. 279-286
  1
  28Short proofs for online multiclass prediction on graphsFakcharoenphol J., Kijsirikul B.2010Information Processing Letters
  110(8-9),pp. 309-311
  0
  29An improved decomposition theorem for graphs excluding a fixed minorFakcharoenphol J., Talwar K.2003Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
  2764,pp. 36-46
  44
  30Approximate classification via earthmover metricsArcher A., Fakcharoenphol J., Harrelson C., Krauthgamer R., Talwar K., Tardos E.2004Proceedings of the Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms
  15,pp. 1072-1080
  32
  31Constructing multiclass learners from binary learners: A simple black-box analysis of the generalization errorsFakcharoenphol J., Kijsirikul B.2005Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
  3734 LNAI,pp. 135-147
  3
  32Erratum: Constructing multiclass learners from binary learners: A simple black-box analysis of the generalization errors (Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics))Fakcharoenphol J., Kijsirikul B.2008Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
  5254 LNAI,pp. 464-466
  1
  33Planar graphs, negative weight edges, shortest paths, and near linear timeFakcharoenphol J., Rao S.2001Annual Symposium on Foundations of Computer Science - Proceedings
  ,pp. 232-241
  45
  34Simple distributed algorithms for approximating minimum steiner treesChalermsook P., Chalermsook P., Fakcharoenphol J.2005Lecture Notes in Computer Science
  3595,pp. 380-389
  17