รางวัลภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2018

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

44

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

1

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201320052000 >>
Publish Year Conference Award 1
2018 inดร.จันทนา จันทราพรชัย, รองศาสตราจารย์,"CBM: A Compact Representation and its Parallel Search for ery Processing on GPU", Best poster winner, , ที่ประชุมวิชาการ SAC, Apr 12 2018