โครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ปี 2022

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

98

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 96 Project 0 0 0 0
2022 โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านการเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต” ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University Program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยขั้นสูงในต่างประเทศ (Outbound Exchange) หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณมหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2022 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม และโครงสร้างประชากรของกวางผาเพื่อวางแผนการปล่อยจากสถานีเพาะเลี้ยงสู่แหล่งธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การปรับตัวของเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 อนุกรมวิธานเชิงบูรณาการของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในบริเวณพื้นที่คอคอดกระเพื่อการประยุกต์ใช้ในการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาปฏิกิริยาการขจัดออกซิเจนของ อิพอกไซด์และไดออลเพื่อให้ได้แอลคีนแบบมีคอนฟิกุเรชันตรงข้ามกับสารตั้งต้น โดยใช้นิกเกิลและฟอสฟีน (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การประเมินลักษณะการปรับตัวต่อความต้านทานต่อความแห้งแล้งของกลุ่มประชากรต้นยางพาราสายพันธุ์ป่า (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การเปลี่ยนรูปพลังงานภายในความปั่นป่วนของพลาสมาแบบเชิงจลน์ (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การศึกษาคุณลักษณะและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของเอนไซม์แซนทีนดีไฮโดรจีเนส (XDH) เพื่อใช้ในการพัฒนาชุดตรวจความสดของกุ้งทาง ชีวภาพ (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การวิเคราะห์โปรติโอมเชิงบูรณาการของแหนเป็ด (Wolffia globosa) ในการตอบสนองต่อระบบการเพาะปลูกที่แตกต่างกัน (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การยกระดับและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยถ้ำในภูมิภาคอาเซียน กรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 โครงการการศึกษาบทบาทของแมทริกซ์นอกเซลล์ต่อการผลิตเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดจากเซลล์ต้นกำเนิดเหนี่ยวนำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 โครงการการพัฒนาระบบควบคุมการสะสมน้ำมันในยีสต์แบบใหม่ในระดับการถอดรหัสและการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของโปรตีนในวิถีที่เกี่ยวข้องด้วยเทคโนโลยีโอมิกส์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาการปลูกพืชผักเมืองหนาวคุณภาพสุูงโดยโรงงานผลิตพืชด้วยแสงเทียม ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 โครงการการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมวัสดุชีวภาพบำบัด (THAiBioGels) ร่วมกับเครื่องมือแพทย์สำหรับการเหนี่ยวนำการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกทดแทนจากระดับห้องปฏิบัติการและสิ่งมีชีวิต (กระต่าย) สู่การต่อยอดทางคลินิก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 โครงการการศึกษากราฟีนออนไซต์ รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ และกราฟีนออกไซด์ควอนตัมดอทสำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุยิ่งยวดตัวเร็งปฏิกิริยาเชิงแสงและแก๊สเซนเซอร์ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 ต้นแบบแผ่นเกราะป้องกันสะเก็ดระเบิด และป้องกันกระสุน Level 2 ติดแขน ขา หัวเข่าและใต้เข็มขัด หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมระบบฟาร์มเลี้ยงและพัฒนาอาหารจากจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาหารแห่งอนาคต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 'ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์กัญชงเพื่อสุขภาพและพัฒนาคุณภาพเส้นใยและสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การปรับปรุงพันธุ์กัญชงเพื่อคุณภาพเส้นใยและสารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การจำแนกสายพันธุ์กัญชงด้วยข้อมูลพันธุกรรมและการประเมินปริมาณน้ำมัน Canabidiol (CBD) เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในอนาคต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาแมลงและสัตว์ขาข้อที่รบกวนชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาชีวสารสำหรับการรักษาสัตว์ (Development of Bioagent therapeutics) หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ (Development of biologics for prevention and control of animal diseases) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาวัคซีน ระบบนำส่งวัคซีน และโปรไบโอติคส์ เพื่อควบคุมโรคในสัตว์น้ำ (Development of delivery system and probiotics for the control of aquatic animals) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาสารต้นแบบต้านเอนไซม์รีเวอร์สทรานสคริบเทสของไวรัสเอดส์ในแมวจากสมุนไพรและเห็ดในประเทศไทยโดยเคมีสารสนเทศและเคมีทางยา หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 ค้นหาสารต้นแบบต้านเชื้อเอดส์ในแมวจากฐานข้อมูลสารออกฤทธิ์ที่ได้จากเห็ดในประเทศไทย Search for FIV inhibitors from Thai Mushroom database หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 แยกสารออกฤทธิ์และปรับปรุงโครงสร้างสารต้นแบบที่มีกัมมันตภาพในการยับยั้งไวรัส เอฟไอวีโดยวิธีเคมีทางยา Separation, structural modification of novel FIV inhibitors by medicinal chemistry แยกสารออกฤทธิ์และปรับปรุงโครงสร้างสารต้นแบบที่มีกัมมันตภาพในการยับยั้งไวรัส เอฟไอวีโดยวิธีเคมีทางยา Separation, structural modification of novel FIV inhibitors by medicinal chemistry แยกสารออกฤทธิ์และปรับปรุงโครงสร้างสารต้นแบบที่มีกัมมันตภาพในการยับยั้ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารออกฤทธิ์ที่สกัดได้จากเห็ด ที่มีผลในการยับยั้งเอนไซม์ Reverse Transcriptase ของไวรัส FIV ในเซลล์เพาะเลี้ยง Bioactive compounds from mushroom extracts against Reverse Transcriptase enzymes of FIV หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์แหนเป็ดและจุลินทรีย์ร่วมอาศัยเพื่อบำบัดน้ำเสียและพัฒนาเป็นพลาสติกชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การบำบัดน้ำเสียและการผลิตชีวมวลแหนเป็ดในน้ำเสียจากการทำปศุสัตว์ โดยใช้จุลินทรีย์ร่วมอาศัยที่ส่งเสริมการเจริญของแหนเป็ด หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 ไมโครไบโอมของแหนเป็ดสำหรับกำจัดน้ำเสียและการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีโอมิกส์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพ : การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาและการประยุกต์ใช้งาน หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อใช้ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพโดยอาศัยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงของมอนอเมอร์ชนิดเอสเทอร์วงปิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของพอลิเมอร์ชีวภาพที่มีโครงสร้างหลายรูปแบบเพื่อใช้ในการผลิตแผ่นฟิล์มที่ย่อยสลายได้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมชุดทดสอบอาหาร เพื่อสร้างหลักประกันคุณภาพอาหารให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การปรับหมู่ฟังก์ชันพื้นผิววัสดุซิลิกาที่มีรูพรุนอย่างเป็นระเบียบสำหรับตรวจวัดสารปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารทะเล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การผลิตชุดทดสอบภาคสนามจากนาโนเปเปอร์สำหรับตรวจจับสารปรอทที่ระดับความเข้มข้นต่ำมากและอยู่ในช่วงความเข้มข้นที่ปลอดภัยในอาหารและน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การประเมินความสดใหม่ของเนื้อสัตว์จากอาหารทะเลด้วย “ตัวดมกลิ่นความสด” หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การวัสดุสังเคราะห์โครงร่างโลหะอินทรีย์เพื่อพัฒนาเป็นชุดตรวจวัดต้นแบบสารตกค้างยาปฏิชีวนะในกลุ่มไนโตรฟูแรน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาวัสดุคาร์บอนเพื่อใช้ในการคัดกรองความปลอดภัยในอาหารสำหรับอุปกรณ์การตรวจแรคโตพามีน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาชุดตรวจสอบสารฆ่าแมลงอย่างง่าย โดยนำวัสดุคอมโพสิตระหว่าง CuInS2 ที่มีสัณฐานวิทยาเป็นรูปทรงกลมคล้ายฟองน้ำที่มีขนาดไมครอนและกราฟีนเป็นองค์ประกอบมาทำเป็นขั้วไฟฟ้าพิมพ์สกรีนแบบช่องรับสัญญาณคู่ เพื่อประเมินความเสี่ยงของสารตกค้างและอันตรายปนเปื้อนในผักและผลไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนานวัตกรรมแผ่นตรวจวัดเชิงแสง เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักและสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การใช้เทคโนโลยีมัลติโอมิกส์สำหรับวิจัยความต้านทานต่อเชื้อไวรัสใบด่างในมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การศึกษากลไกการป้องกันตนเองของมันสำปะหลังที่ถูกกระตุ้นด้วยเชื้อไวรัส Sri Lankan Cassava Mosaic Virus ด้วยเทคโนโลยี RNAseq ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 เทคโนโลยีและวัสดุควอนตัมเพื่อการเกษตรแม่นยำ : มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงและการคำนวณทางทฤษฎี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาวัสดุหุ้มเรือนกระจกแปลงแสงจากอนุภาคควอนตัม (คาร์บอน-เซมิคอนดักเตอร์) สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตของพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การตรวจสอบเส้นทางของการถ่ายเทพลังงานเชิงควอนตัมของการเก็บเกี่ยวแสงของพืชในกระบวนการสังเคราะห์แสง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การศึกษาสมบัติทางแสงของวัสดุลูกผสมควอนตัมสองมิติและหนึ่งมิติเพื่องานทางด้านการสังเคราะห์แสงของพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาเซนเซอร์แบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งโดยใช้วัสดุนาโนควอนตัมเพื่อการตรวจวัดการ สังเคราะห์แสงของพืชแบบเรียลไทม์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การออกแบบและพัฒนาสารซึ่งมีศักยภาพเป็นยารักษาโรคสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การสังเคราะห์และฤทธิ์ยับยั้งแอซิทิลโคลีนเอสเทอเรสของสารอนุพันธ์ 7-ซับสทิทิวเทต คูมาริน เพื่อ ใช้รักษาโรคอัลไซเมอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การสังเคราะห์สารกลุ่ม 3,4-ไดไฮโดร-1-ไอโซควิโนลิโนน เพื่อทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงาน ของเอนไซม์ที่มีผลต่อโรคในผู้สูงอายุและฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การสังเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารอินโดโล[1,2-เอ]ควิโนลิน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การแยกสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช Morinda scabrida เพื่อใช้พัฒนาเป็นสารต้าน มะเร็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การสังเคราะห์สารเซราไมด์เพื่อใช้เป็นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสำหรับผู้ป่วยสูงอายุทีมีผิวแห้ง และผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การสังเคราะห์กรดแกลลิคคอนจูเกตกับโพลีอะมิโดเอมีนเดนไดรเมอร์เพื่อเป็นตัวนำส่งสารบรรเทา การเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมตามอายุ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาแหล่งกำเนิดแสงควอนตัมและชีวอนุภาคจุดคาร์บอนเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์แสงของข้าวหอมมะลิไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาแหล่งกำเนิดโฟตอนเดี่ยวที่ผลิตจากจุดควอนตัมเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิของไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพข้าวหอมมะลิด้วยวัสดุควอนตัม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนากระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพพอลิแลกติกแอซิด (PLA) จากชีวมวลทางการเกษตรและการใช้ประโยชน์เป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมประมง ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การค้นหาเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสชนิดใหม่ และการปรับปรุงสมบัติของเอนไซม์เพื่อช่วยในการสลายเซลลูโลส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลคติกด้วยกระบวนการเฟอร์เมนเตชั่นและการโพลิเมอร์ไรซ์เซชั่นเพื่อพัฒนาพลาสติกชีวภาพพอลิแลกติกแอซิด (PLA) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมพอลิเมอร์ปลดปล่อยสารระเหยเพื่อเสริมคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์อาหารฐาน PLA สำหรับผลิตภัณฑ์ประมง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การยกระดับศักยภาพการผลิต คุณภาพผลผลิต และมูลค่าเพิ่มของมะพร้าวนํ้าหอมไทยด้วยงานวิจัยพื้นฐาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์สำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันมะพร้าวไทยสู่ตลาดโลก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การศึกษาการแสดงออกของโปรตีนและการวิเคราะห์หาเครื่องหมายโมเลกุลในเลือดลิงที่ติดเชื้อมาลาเรียเพื่อการพัฒนาชุดตรวจโรคมาลาเรีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การศึกษาการแสดงออกของโปรตีนในเลือดของลิงที่ติดเชื้อสกุลพลาสโมเดียม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การศึกษาเครื่องหมายโมเลกุลที่มีความสำคัญต่อกระบวนการติดเชื้อ Plasmodium knowlesi และ Plasmodium cynomolgi หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาชุดตรวจมาลาเรียลิงในภาคสนาม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 แนวทางใหม่ในการลดความเสี่ยงจากการได้รับสัมผัสสารไนไทรต์และสารก่อมะเร็งไนโตรซามีนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปของคนไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การใช้เทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดและฟลูออเรสเซนส์ในการวิเคราะห์การกระจายตัวและปริมาณไนไทรต์คงเหลือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนา Lactobacillus reuteri KUB-AC5 สายพันธุ์ใหม่ด้วยแนวทางชีววิทยาสังเคราะห์ สำหรับการหมักเซลล์ความหนาแน่นสูงของการผลิตโปรไบโอติก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนา Lactobacillus reuteri KUB-AC5 สายพันธุ์ใหม่ด้วยแนวทางชีววิทยาสังเคราะห์สำหรับการหมักเซลล์ความหนาแน่นสูงของการผลิตโปรไบโอติก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การศึกษายีนที่มีความสำคัญ ต่อกระบวนการ Acid stress pathway เพื่อพัฒนาการผลิตชีวมวลและสารสำคัญจากแบคทีเรียแลกติกสายพันธุ์ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าสำหรับการใช้ประโยชน์ของเสียชีวมวลทางการเกษตร อย่างยั่งยืนโดยการประกอบอุปกรณ์การผลิตและกักเก็บกระแสไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ที่ใช้วัสดุคาร์บอนที่มีรูพรุนที่สังเคราะห์จากกากอ้อยเป็นขั้วไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงที่มีประสิทธิภาพสูงโดยใช้วัสดุคอมโพสิตระหว่าง MoS2 และวัสดุคาร์บอนที่มีรูพรุนที่ถูกเจือด้วยธาตุไนโตรเจนเป็นขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรดที่สังเคราะห์ได้จากกากอ้อยที่เป็นของเสียทางเกษตรกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาส่วนประกอบฟังก์ชันที่มีสมบัติเชิงหน้าที่เฉพาะจากส่วนเหลือของอุตสาหกรรมแปรรูปปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาผงตับปลาทูน่าเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมการควบคุม และป้องกันโรคลิชมาเนียซิสชนิดครบวงจร หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การศึกษาคุณลักษณะและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของเอนไซม์กลุ่มฟลาวินออกซิโดรีดักเตส ใน Leishmania siamensis หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การศึกษาจีโนม ทรานสคคริปโทมและโปรตีโอมของลิชมาเนีย ไซอาเมนซิสต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การค้นหาสารออกฤทธิ์สารยับยั้งเอนไซม์ไทรโอฟอสเฟตไอโซเมอเรสในเชื้อลิชมาเนีย ไซแอมเมนซิส ในระยะ promastigote และ amastigote หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับการตรวจหาเชื้อก่อโรคลิชมาเนีย หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางพันธุกรรมและประสิทธิภาพการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาฐานข้อมูลพันธุกรรมและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจีโนม เพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบศักยภาพการผลิต สมรรถภาพที่แสดงออก และความสามารถทางพันธุกรรมของสัตว์เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การศึกษาวิจัยพลวัตของโมเลกุลเพื่อการปรับปรุงพันธุกรรมและการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 วิจัยและพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพมังคุดโดยไม่ทำลายด้วยเทคนิคการถ่ายภาพรังสีเทระเฮิรตซ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักรกลคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 วิจัยและพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพมังคุดโดยไม่ทำลายด้วยเทคนิคการถ่ายภาพรังสีเทระเฮิรตซ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 วิจัยและพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพมังคุดโดยไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักรกลคอมพิวเตอร์จากภาพถ่ายรังสีเทระเฮิรตซ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมการออกแบบวัสดุปลูกสำหรับกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีถิ่นใต้ โดยอาศัยความสัมพันธ์ของเชื้อราไมคอร์ไรซา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 ความหลากหลายของราไมคอร์ไรซาในราก และเมล็ดกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี (Paphiopedilumspp.) ถิ่นใต้ และการพัฒนาขุยมะพร้าวเป็นวัสดุเพาะเพื่อเพิ่มอัตราการงอก และรอดชีวิตของกล้วยไม้ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 กายวิภาคศาสตร์และโครงสร้างระดับอัลตร้าของรากกล้วยไม้รองเท้านารีถิ่นใต้ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 วัสดุปลูกแบบผสมผสานจากสแฟกนั่มมอสส์ของไทยสำหรับปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี ในระยะออกขวด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2022 การจำลองพลาสมาในเครื่องโทคาแมค TT-1 ลิมิเตอร์โทคาแมคภายในบริเวณสนามแม่เหล็กปลายเปิด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2022 การศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์หอยฝาเดียวน้ำจืดชีโนโซอิกในพื้นที่แอ่งภาคเหนือ ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0