โครงการศึกษาวิจัยเพื่ออนาคตด้านตัวเร่งในปฏิกิริยาการผลิตไฮโดรเจน การกักเก็บไฮโดรเจน และการใช้อนุภาคควอนตัมเพื่อพัฒนาแบตเตอรี่ควอนตัมเชิงแสง