ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

15

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

3

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

activity concentrationacute irradiationbiodosimetrychromosome aberrationChronic irradiationcottoncrop improvementfood irradiationGammaGamma irradiationgamma radiationgamma raysGas Electron MultiplierGEMHeavy metalIrradiated foodmultidrug resistanceMutationNatural radionuclidesNatural rubberNeutronNeutron detectionNeutron Detectornuclear factor-kappa Bnuclear techniqueOccupational Radiation ExposureP-glycoproteinphorbol estersphotonPhytoremediationPIXEplant growthplant nutrientPM2.5PREXproteinProtonprotonsradiationradiation emergencyradiation shieldingRadioactivityradiological accidentsradionuclideradionuclide.Radioprotectorrice noodlesRubbersea waterSeawatersesameshieldingsimulationsoil amendmentSolid neutron converterSolid Neutron ConvertersSorptionsunflowerThermoluminescenceTissue CultureTorch Gingertransfer factorTrichoderma reeseitryptophanturmericvetivervinblastinevincristineWaxy cornX-rayการกลายพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์การเฝ้าระวังรังสีการวัดปริมาณรังสีการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์กำบังรังสีปราศจากตะกั่วแผ่นตรวจวัดรังสีชนิดเปลี่ยนสีภาวะฉุกเฉินทางรังสีมาตรวัดรังสีทางชีวภาพไมโครนิวเคลียสไม้ดอกไม้ประดับยางธรรมชาติยางพารารังสีรังสีแกมมารังสีแกมมา (gamma rays)รังสีเหนือม่วงรังสีเอ็กซ์โลหะหนักวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสมบัติเชิงกลสับปะรดสีสารก่อกลายพันธุ์หญ้าแฝกหญ้าแฝก ปรับปรุงพันธุ์ น้ำท่วม ชายทะเลหญ้าแฝก สารกัมมันตรังสี การบำบัดหัววัดนิวตรอนอิเล็กตรอนบีมแอฟริกันไวโอเลต (African violet)

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 48.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 5 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.13 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 99 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 56 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 66 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 90 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 60 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 53 โครงการ)
 • ทุนนอก 105 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 74 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 50 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 339 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 200 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 139 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 6 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 15 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 15 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 169 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 157 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 27 รางวัล (เกียรติบัตร 17 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)