ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

11

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

acute irradiationbiodosimetrychromosome aberrationChronic irradiationcottoncrop improvementFood irradiationGammaGamma irradiationgamma radiationgamma raysGas Electron MultiplierGEMHeavy metalirradiated foodmechanical propertiesmultidrug resistanceMutationNatural radionuclidesnatural rubberNeutronNeutron detectionNeutron Detectornuclear factor-kappa Bnuclear techniqueOccupational Radiation ExposureP-glycoproteinphorbol estersphotonphytoremediationPIXEplant growthplant nutrientPM2.5PREXproteinProtonprotonsradiationradionuclideradionuclide.RadioprotectorRubbershieldingThermoluminescenceTissue Culturetorch gingertransfer factorTrichoderma reeseiTryptophanturmericvetivervinblastinevincristineWaxy cornX-rayX-ray shieldingzincการกลายพันธุ์การกลายพันธุ์ (mutation)การฉายรังสีแกมมาการปรับปรุงพันธุ์การเฝ้าระวังรังสีการเรืองรังสีเอกซ์การวัดปริมาณรังสีการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์กำบังรังสีข้าวข้าวโพดข้าวเหนียวจุลธาตุเซลลูเลสทริเทียมทริเที่ยมเทคนิคคอมพิวเต็ดราดิโอกราฟีเทคนิคทางนิวเคลียร์นิวตรอนปราศจากตะกั่วแผ่นตรวจวัดรังสีชนิดเปลี่ยนสีภาวะฉุกเฉินทางรังสีมาตรวัดรังสีทางชีวภาพไมโครนิวเคลียสไม้ดอกไม้ประดับยางธรรมชาติยางพารารังสีรังสีแกมมารังสีแกมมา (gamma rays)รังสีเหนือม่วงรังสีเอ็กซ์โลหะหนักวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสมบัติเชิงกลสับปะรดสีสารก่อกลายพันธุ์หญ้าแฝกหญ้าแฝก ปรับปรุงพันธุ์ น้ำท่วม ชายทะเลหญ้าแฝก สารกัมมันตรังสี การบำบัดหัววัดนิวตรอนอิเล็กตรอนบีมแอฟริกันไวโอเลต (African violet)

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 48.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 5 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.13 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 101 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 56 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 68 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 96 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 64 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 11 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 57 โครงการ)
 • ทุนนอก 106 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 75 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 50 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 357 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 211 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 146 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 6 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 15 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 15 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 173 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 160 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 41 รางวัล (เกียรติบัตร 25 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 9 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)