ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

2

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

137Csactivity concentrationacute irradiationadriamycin-selective cellsAfrican violetApigeninbackcrossingBiodosimetrycadmiumChromosome AberrationChronic irradiationcolchicinecompostcottoncrop improvementdicentricsDistribution coefficientDNA Comet AssayDNA fingerprintdoxorubicinEnvironmental radioactivityFast neutronFood irradiationfortuitous dosimeterFree radicalsFricke dosimeterGamma irradiationgamma radiationgamma raygamma raysgamma spectroscopyGas Electron MultiplierGEMGEM detectorGold nanoparticlesGossypium arboreumgrowth reduction doseheavy metalheavy metalsheliumin vitro cultureion beamIon-beam analysisIrradiated foodJatropha curcasjefferson lableadlethal doseLipid peroxidationMarine sedimentMCNPMedicinal plantsMolecular marker(phi057)multidrug resistancemutationNatural radionuclidesNatural rubberneutronNeutron detectionNeutron DetectorNuclear factor-kappa Bnuclear techniqueOccupational Radiation Exposurephorbol estersphytoremediationradiationradionuclideThermoluminescenceTrichoderma reeseiTryptophanvetiverการกลายพันธุ์การวัดปริมาณรังสีการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์กำบังรังสีข้าวเทคนิคคอมพิวเต็ดราดิโอกราฟีเทคนิคทางนิวเคลียร์นิวตรอนภาวะฉุกเฉินทางรังสีมาตรวัดรังสีทางชีวภาพไมโครนิวเคลียสไม้ดอกไม้ประดับยางธรรมชาติยางพารารังสีรังสีแกมมา รังสีแกมมา (gamma rays)รังสีเหนือม่วงรังสีเอ็กซ์วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสมบัติเชิงกลสับปะรดสีสารก่อกลายพันธุ์หญ้าแฝกหญ้าแฝก ปรับปรุงพันธุ์ น้ำท่วม ชายทะเลหญ้าแฝก สารกัมมันตรังสี การบำบัดหัววัดนิวตรอนอิเล็กตรอนบีมแอฟริกันไวโอเลต (African violet)

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน, อาจารย์ 7 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 48.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 5 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.13 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 94 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 50 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 64 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 79 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 52 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 45 โครงการ)
 • ทุนนอก 101 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 69 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 49 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 315 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 180 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 135 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 169 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 157 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 24 รางวัล (เกียรติบัตร 14 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)