Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2550
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2554
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  Exploratory Factor AnalysisFloating markets in Phetchaburi ProvinceThe Maximization of Benefits for the Environment of Tourist Attractions while Lessening the Negative Impacts in accordance with the Global Sustainable Tourism Criteriaการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมการตลาดสีเขียวการวิจัยอิงการออกแบบการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกความเครียดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ตลาดน้ำจังหวัดเพชรบุรีตัวแปรสังเกตได้นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์นิสิตเบบีบูมเมอร์ เจนเอกซ์ เจนวาย วิถีการดำเนินชีวิต ครูผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์พฤติกรรมการซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  Interest

  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 5 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)