ผลงานภาควิชาจิตวิทยา ปี 2024

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจิตวิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา ปี 2024

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจิตวิทยา ปี 2024

Publish Year International Journal 1
2024 exรศ. ดร. ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล, exรศ.ดร. สุรพงษ์ ชูเดช, inนายสมรรถพงศ์ ขจรมณี, อาจารย์, exผศ.ดร.จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์, "Communicating norms to increase food delivery customers’ sustainable waste management behaviors", Future Foods, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2024, หน้า 100288
Publish Year National Journal 1
2024 exพัชรพร คงสว่าง, inดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.งามลมัย ผิวเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทำนายการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้เจตคติต่อการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ การรู้ซึ้งถึงความรู้สึก และสัมพันธภาพในครอบครัว", วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 50-65

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจิตวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&SectionID=07]