รางวัลภาควิชาจิตวิทยา ปี 2023

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

1

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มรางวัลภาควิชาจิตวิทยา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2023 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์,"ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕", , กระทรวงศึกษาธิการ, Apr 3 2023

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>