Person Image

  Education

  • ปร.ด.(ประชากรและการพัฒนา), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย
  • วท.ม.(จิตวิทยาคลินิก), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
  • ศศ.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย
  • บธ.ม.(การจัดการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  alternative management strategyattitudebehavior based on sufficiency economy philosophyCALL CENTER AGENTCommercialComplianceConservation regulationcoping behaviorcorporate social responsibilityDependencyemotionEMOTIONAL INTELLIGENCEemployee engagementEmployees in a Food and Beverage Manufacturing CompanyEmployees in an AirlineExperience of caringFamilyfocused ethnographygrandchildrenguidehappiness at workIntention to StayJob CharacteristicsJOB PERFORMANCElocus of controlnational parknational park visitornature interpretationneeds for achievementolder adultOrganizational citizenship behaviorOrganizational Citizenship Behaviorsorganizational climateOrganizational cultureOrganizational justiceOrganizational SupportPerceivedperception of sufficiency economy philosophypersonalityPHYSICAL ACTIVITYPredictive modelpro-environmental behaviorprofessionPsychological CapitalQualitative Studyquality of work lifeWork-Life Balancework-life integrationการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การการทดสอบทางจิตวิทยาการปรับตัวระหว่างวัฒนธรรมการผสมผสานการทำงานและชีวิตการพัฒนาเครื่องมือการรับรู้การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การการรับรู้ความสามารถในการตัดสินใจการรับรู้คุณค่าของตนเองในการจ้างงานการวิจัยเชิงคุณภาพการสนับสนุนทางสังคมความผูกพันต่อองค์การความพึงพอใจในงานความสุขในการทำงานความอยู่ดีมีสุขความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวคุณลักษณะงานโครงสร้างจิตวิทยาการฝึกอบรมจิตวิทยาคลินิกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเชาวน์อารมณ์เด็กทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนทัศคติต่อวิชาชีพมัคคุเทศก์ทุกข์-สุขผู้สูงวัยบรรยากาศองค์การบริหารธุรกิจบุคลิกภาพบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน พนักงานฝ่ายผลิต บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ความฉลาดทางวัฒนธรรม การปรับตัวระหว่างวัฒนธรรมแบบสอบถามเปลี่ยนแปลงผลการปฏิบัติงานพนักงานระดับปฏิบัติการพฤติกกรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การพฤติกรรมการทำงานพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การพฤติกรรมการอนุรักษ์นกพลังสุขภาพจิตภาวะพึ่งพารุ่นลักษณะส่วนบุคคลวงจรชีวิตวัฒนธรรมองค์การสนทนากลุ่มสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยอีสานอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

  Interest

  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, บริหารธุรกิจ, จิตวิทยาคลินิก, จิตวิทยาการฝึกอบรม, การทดสอบทางจิตวิทยา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 29 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Bird conservation behavior of local people within the communities surrounding Khao Sam Roi Yot National ParkSawasdee C., Phongkhieo N., Nieamsup T.2012Kasetsart Journal - Social Sciences
  33(3),pp. 419-428
  1
  2Recreation conflicts in national parks and coping behaviors of park visitorPrathumthin S., Phongkhieo N.T., Nieamsup T.2021Kasetsart Journal of Social Sciences
  42(2),pp. 415-420
  1
  3Developing Nature Interpretation and Alternative Management Strategies to Promote Pro-Environmental Behaviors among Visitors to Thailand's National ParksAmornwitthawat P., Phongkhieo N.T., Nieamsup T.2023Journal of Environmental Management and Tourism
  14(1),pp. 261-271
  0
  4Predictive model of conservation regulatory compliance: Evidence from thailand’s national park visitorsSangchoey T., Phongkhieo N.T., Nieamsup T.2020EnvironmentAsia
  13(1),pp. 163-173
  0