Person Image

Administration

Education

  • ปร.ด.(ประชากรและการพัฒนา), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย
  • วท.ม.(จิตวิทยาคลินิก), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
  • ศศ.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย
  • บธ.ม.(การจัดการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 0 0 0
2016 อิทธิพลของความฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อความผาสุกและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนโครงการวิจัยภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ 0 0 0 0
2015 การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคลากร ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
2008 ความทุ่มเทต่อองค์การของแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2015 การสังเคราะห์องค์ความรู้:การเปลี่ยนแปลงสถานภาพครอบครัวไทยและแนวทางเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2012 โครงการวิจัยคัดสรร-พัฒนา-ศึกษา-วิเคราะห์ "การจัดทำถุงรับขวัญเด็กแรกเกิด" หัวหน้าโครงการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 0 0 0 0