Search Result of "Compliance"

About 26 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Regulation compliance model of national park visitors

ผู้แต่ง:ImgDr.Noppawan Tanakanjana Phongkhieo, Associate Professor, Imgนายธนกฤต สังข์เฉย,

วารสาร:

Img

ที่มา:Journal of Financial Regulation and Compliance

หัวเรื่อง:Fair value accounting and intangible assets: goodwill impairment and managerial choice

Img

ที่มา:Thailand-EC Cooperation Facility-Phase IITrade Standard Compliance and Innovations for Agri-Food Supply Chains in Thailand and Neighbouring Countries (CIAS)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:การพัฒนาฟิล์มพลาสติกย่อยสลายได้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Privacy Compliance System by Design Platforms: A Case of Privacy Concerns for Thai Teenagers

ผู้แต่ง:ImgMs.Saranya Saetang, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์การปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgธนกฤต สังข์เฉย

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบสุขศึกษาสำหรับผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อที่มารับการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้นภายใต้การสังเกตตรง ในการส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือรักษา ณ ศูนย์สาธิตบริการโรคติดต่อ เขต 2 สระบุรี

ผู้เขียน:Imgสุภาภรณ์ วัฒนาธร

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชารอง:Imgศศิฉาย ธนะมัย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างต้นแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยยอม รับการรักษาครบถ้วน ด้วยระบบยาระยะสั้น ของผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลโรคทรวงอก

ผู้เขียน:Imgสำเนียง อรรถาเวช

กรรมการวิชาเอก:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการวิชารอง:Imgนางอรจิต ภูแพ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Fair value accounting and intangible assets: goodwill impairment and managerial choice

ผู้แต่ง:ImgDr.Suntharee Lhaopadchan, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

How the unremunerated reserve requirement by the Bank of Thailand affects IPO underpricing and the long-run performance of IPOs

ผู้แต่ง:ImgKomenkul, K, ImgDr.Dhanawat Siriwattanakul, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

Researcher

ดร. นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทรัพยากรนันทนาการ, ผลกระทบทางนันทนาการ, พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ, การวางแผนและการจัดการอุทยานและพื้นที่นันทนาการ, เทคนิคการวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาฟิล์มพลาสติกย่อยสลายได้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.ดร.อนงค์นาฎ สมหวังธนโรจน์

แหล่งทุน:Thailand-EC Cooperation Facility-Phase II“Trade Standard Compliance and Innovations for Agri-Food Supply Chains in Thailand and Neighbouring Countries (CIAS)”มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผู้เขียน:Imgกัญญา ผณินทร

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้ความเข้าใจของผ้ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการกำกับดูแลกิจการ : กรณีศึกษา บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ()มหาชน)

ผู้เขียน:Imgหทัยรัตน์ รัฐสมุทร

ประธานกรรมการ:Imgกนกพร นาคทับที

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12