Journal

ความรู้ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ความผูกพันต่อชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประชาชน ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ISSN: 22288473)
10
2
1-10
กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-