Person Image

  Education

  • Ph.D.(Family Resource Management), Oregon State University, สหรัฐอเมริกา
  • M.A.(Interdisciplinary Studies), Oregon State University, สหรัฐอเมริกา
  • วท.ม.(จิตวิทยาคลีนิค), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • วท.บ.(จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 3 2 0 0
  2016 การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชนปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2015 การวิจัยและพัฒนากระบวนการทดสอบทางจิตวิทยา ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 1 2 0 0
  2015 การประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน พ.ศ. 2555 ผู้ร่วมวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2008 การทำหน้าที่ของครอบครัว ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค และการปรับตัวของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2006 โปรแกรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2014 เจตคติต่องาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความขัดแย้งระหว่างการทำงานกับครอบครัว และความผาสุกทางจิตวิญญาณของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ร่วมวิจัย ส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค กรณีศึกษา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการค้มครองผู้บริโภค 0 0 0 0
  2009 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการค้มครองผู้บริโภค 0 0 0 0