สำนักหอสมุด บางเขน วิทยาเขตบางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Academic libraries--Use studiesArtifical IntelligenceBibliographic CatalogingBusiness IntelligenceDigital signageEthical theoriesFocus groupIn-depth interviewInformation ethicsInformation professionalsInformation resources classificationInformation scienceInformation StudiesIntegrated Library SystemInterlibrary Loan Service Kasetsart University LibraryKnowledge managementKnowledge sharingLibraries and library servicesLibrary and Information ScienceLibrary Network Library ServiceLibrary usersMetadataProvision of information resourcesPublic relation channelSystems Engineeringการจัดการความรู้การจัดการสารสนเทศด้านการเกษตรการจัดทำและบริหารโครงการการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศการบริหาร สารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ การสื่อสารการประชาสัมพันธ์การพยากรณ์แนวโน้มเชิงเส้นตรงการพัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูลการพัฒนาสารสนเทศด้านการเกษตรการลงรายการทางบรรณานุกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสนทนากลุ่มการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกการสืบค้นสารสนเทศคลังคำศัพท์ความร่วมมือคอมพิวเตอร์ /Program computerจริยธรรมสารสนเทศช่องทางประชาสัมพันธ์ทรัพยากรทฤษฎีจริยธรรมเทคโนโลยีสารสนเทศบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์บริหารจัดการบูรณาการประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณผู้ใช้ห้องสมุดพลังงานและสิ่งแวดล้อมมาตรฐานและเกณฑ์พัฒนาห้องสมุดสีเขียวเมทาดาทาระบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรวิเคราะห์งบประมาณวิชาชีพสารสนเทศสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สารสนเทศศึกษาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ห้องสมุดและบริการของห้องสมุดห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา--การศึกษาการใช้อรรถาภิธานศัพท์ควายไทย

Executives

ผู้อำนวยการ

นาง วนิดา ศรีทองคำ

E-Mail:

Tel.:

เลขานุการคณะ

นาง กาญจนา วสุสิริกุล

E-Mail:

Tel.:Resource

นักวิจัยทั้งหมด 22 คน (บรรณารักษ์ ชำนาญการ 2 คน, นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 คน, นักเอกสารสนเทศ 8 คน, บรรณารักษ์ 6 คน, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)