Person Image

  Education

  • บธ.ม. (การตลาด), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2552
  • ปร.ด.(พัฒนศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  Employee engagementstate enterprisework efficiencyกรมส่งเสริมสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรกลุ่มคนพิการกลุ่มธุรกิจบริการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกองทุนคนพิการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการการจัดการองค์ความรู้การซื้อซ้ำการดำรงชีวิตการตลาดการตลาดสมัยใหม่ 3.0การตัดสินใจซื้อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนการบริการเข้าถึงเนื้อหาการบริหารจัดการทางการตลาดการปรับตัวการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์การตัดสินใจซื้อการพัฒนาผลสำฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยอมรับผลิตภัณฑ์ชุมชนการเรียนรู้แบบร่วมมือการสนับสนุนทางสังคมคนพิการคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายความคาดหวังความคิดเห็นบุคลากรความฉลาดทางอารมณ์ความผูกพันความผูกพันของพนักงานความผูกพันต่อองค์กรความผูกพันในองค์การความพึงพอใจความพึงพอใจต่อองค์กรความพึงพอใจต่อองค์กร / ความผูกพันต่อองค์กรความพึงพอใจและความผูกพันความสนใจทางการเรียนคุณภาพชีวิตคนพิการโควิด-19จ้างที่ปรึกษาเจตคติต่อรายการโทรทัศน์ฉลากผลิตภัณฑ์ติดตามประเมินผลทรัพยากรบุคคลธพส.ธุรกิจชุมชนธุรกิจบริการนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีแนวคิดการมีส่วนร่วมประเมินโครงการประเมินผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานปัจจัยเชิงสาเหตุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลิตภัณฑ์คนพิการผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ผู้แทนสหกรณ์ผู้บริโภคแผนกลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์แผนที่ความคิด (Mind Mapping) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจแผนพัฒนาบุคลากรพลังงานไฟฟ้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูระบบนิเวศชายหาดภาวะผู้นําาการเปลี่ยนแปลง แรงจูงใจในการทําางาน ลักษณะงาน ความสุขในการทําางานรถโดยสารสาธารณะระบบการทำงานรัฐวิสาหกิจร้านค้าที่มีการจัดสรรพื้นที่สำหรับการทำงานรูปแบบการดา เนินงาน/ ทีมพี่เลี้ยง/ โครงสร้างการดา เนินงานส่วนภูมิภาคแรงงานฝีมือลักษณะทางกายภาพแลกเปลี่ยนการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การวิถีชีวิตใหม่วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์สมดุลชีวิตการทำงานสำนักงานสหกรณ์อำเภอสินค้าอุปโภคบริโภคสื่อออนไลน์หน่วยงานภาครัฐหลักสูตรการเรียนการสอนองค์การมหาชน

  Interest

  การตลาด

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2566 - เม.ย. 2566 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี
  • มี.ค. 2562 - ก.พ. 2563 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ธ.ค. 2561 - ก.พ. 2562 รองคณบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ก.ค. 2561 - ธ.ค. 2561 รองคณบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร (ผู้รักษาการแทน) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ม.ค. 2561 - มิ.ย. 2561 รองคณบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานธนานุเคราะห์
   • ห้อง 206 ชั้น 2 อาคาร SC2
   • ห้อง 206 ชั้น 2 อาคาร3

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)