Person Image

  Education

  • บธ.ม. (การตลาด), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2552
  • ปร.ด.(พัฒนศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  Employee engagementstate enterprisework efficiencyกรมส่งเสริมสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรกลุ่มคนพิการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกองทุนคนพิการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการการจัดการองค์ความรู้การซื้อซ้ำการตลาดการตัดสินใจซื้อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนการบริหารจัดการทางการตลาดการพัฒนาผลสำฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยอมรับผลิตภัณฑ์ชุมชนการเรียนรู้แบบร่วมมือคนพิการความคาดหวังความคิดเห็นบุคลากรความผูกพันความผูกพันของพนักงานความผูกพันต่อองค์กรความพึงพอใจความพึงพอใจต่อองค์กรความพึงพอใจต่อองค์กร / ความผูกพันต่อองค์กรความพึงพอใจและความผูกพันความสนใจทางการเรียนคุณภาพชีวิตคนพิการจ้างที่ปรึกษาฉลากผลิตภัณฑ์ติดตามประเมินผลทรัพยากรบุคคลธพส.นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีแนวคิดการมีส่วนร่วมประเมินโครงการประเมินผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลิตภัณฑ์คนพิการผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ผู้แทนสหกรณ์แผนกลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์แผนที่ความคิด (Mind Mapping) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจแผนพัฒนาบุคลากรพลังงานไฟฟ้าฟื้นฟูระบบนิเวศชายหาดรถโดยสารสาธารณะระบบการทำงานรัฐวิสาหกิจร้านค้าที่มีการจัดสรรพื้นที่สำหรับการทำงานรูปแบบการดา เนินงาน/ ทีมพี่เลี้ยง/ โครงสร้างการดา เนินงานส่วนภูมิภาคแรงงานฝีมือลักษณะทางกายภาพแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์สำนักงานสหกรณ์อำเภอสินค้าอุปโภคบริโภคหน่วยงานภาครัฐหลักสูตรการเรียนการสอนองค์การมหาชน

  Interest

  การตลาด

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานธนานุเคราะห์
   • ห้อง 206 ชั้น 2 อาคาร SC2
   • ห้อง 206 ชั้น 2 อาคาร3

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)