Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และประกันคุณภาพ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (รักษาการแทน) คณะเกษตร กำแพงแสน

Education

  Expertise Cloud

  125 (OH)2 D325(OH)?ANIMAL PERFORMANCE Broilercalcium. phosphoruscarcass traitcarcass traitsconception rateD?egg qualityFEEDINGFEEDSGrowing-Finishing RabbitGrowth PerformancehormoneKamphaeng Saen beef cattlelaying hennatural 1Performancepregnancy rateProduction CostProteasepulletsynchronizationtroilerWater hyacinthกระบือปลักการเจาะเลือดการย่อยได้ปรากฎการให้อาหารเก็บรักษาแกะไก่กระทงไก่เนื้อไก่เนื้อ อาหารชนิดเม็ด คุณภาพทางกายภาพไก่สามเหลืองข้อสะโพกหลุดข้าวโพดไข่ไก่ไข้หวัดนกความเครียดความชุกความเร็วค่าโลหิตวิทยาคุณค่าทางโภชนะคุณภาพไข่คุณภาพไข่ไก่คุณภาพซากคุณภาพน้ำเชื้อคุณภาพเนื้อคุณสมบัติทางกายภาพคุณสมบัติทางเคมีคุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางชีวภาพ คุณสมบัติทางกายภาพ พลังงานใช้ประโยชน์ได้ กลีเซอรอล สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ คุณภาพซาก คุณภาพไข่ อาหารอัดเม็ดคุณสมบัติทางเคมีกายภาพคุณสมบัติทางชีวภาพเครื่องหมายพันธุกรรมโคโคนมโคลูกผสมวากิวโคลูกผสมวากิว-กำแพงแสนจ.กาญจนบุรีจ.นครปฐมจ.นครศรีธรรมราชจ.สระบุรีช่วงแสงชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์เชื้อตายเชื้อไวรัสซากซีสเทียมีน ไฮโดรคลอไรด์ต้นทุนการผลิตตลาดนัดถั่วเขียวถั่วเหลืองทองแดงท่องเที่ยวเทคนิคการตอนไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนธาตุเหล็กน้ำเชื้อแช่แข็งบาร์หมันโคลูกผสมวากิวประชากรขนาดเล็กปลาดุกปลาดุกอุยเทศปลานิลพลังงานใช้ประโยชน์ได้ภูมิคุ้มกันรำข้าวลักษณะซากวัตถุดิบสมรรถภาพการเจริญเติบโตสมรรถภาพการผลิตสมรรถภาพของสัตว์ ส่วนผสมสุกรสุกรเลี้ยงลูก พฤติกรรม วงจรปิดอาหารปลาน้ำจืดอาหารสัตว์อาหารสุกร

  Interest


  Administrative Profile

  • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และประกันคุณภาพ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (รักษาการแทน) คณะเกษตร กำแพงแสน
  • ต.ค. 2555 - ก.ย. 2559 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 0001 ชั้น 1 อาคารโรงเรือนพ่อแม่พันธุ์ และโรงเรือนคลอด
   • ฟาร์มโคเนื้อและกระบือ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 36 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of in-feed egg yolk antibodies on salmonella shedding, bacterial antibiotic resistance, and health of pigsMathew A., Mathew A., Rattanatabtimtong S., Rattanatabtimtong S., Nyachoti C., Fang L.2009Journal of Food Protection
  72(2),pp. 267-273
  5
  2Superovulation with different doses of follicle stimulating hormone in Kamphaeng Saen beef cattleNilchuen P., Rattanatabtimtong S., Chomchai S.2011Songklanakarin Journal of Science and Technology
  33(6),pp. 679-683
  5
  3Superovulation with different doses of follicle stimulating hormone in Kamphaeng Saen beef cattleNilchuen P., Chomchai S., Rattanatabtimtong S.2012Journal of Animal and Veterinary Advances
  11(5),pp. 676-680
  5
  4Effects of sugar types in semen extender on sperm quality and longevity of frozen goat semenRattanatabtimtong S., Satsook P., Chomchai S., Tongthaeng V.2018Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
  24(1),pp. 152-161
  1
  5Ovarian activity in crossbred Thai native does during naturally occurring foot-and-mouth disease (FMD) virus infectionSatsook P., Satsook P., Rattanatabtimtong S., Piasai L., Towiboon P., Somgird C., Pinyopummin A.2021Tropical Animal Health and Production
  53(2)
  0
  6Comparison of morphological characteristics and maternal genetic lineages in thai dwarf and swamp buffaloes (Bubalus B. Carabanensis)Raungprim T., Sarataphan N., Majarune S., Rattanatabtimtong S., Yungrahang S., Maitreejet W.2021Buffalo Bulletin
  40(1),pp. 57-70
  0