Expertise Cloud

Beefbeef cowBovine growth hormone(bGH)carcasscarcass characteristicsCarcass qualityCryopreservationDairyDNA markerEgg yolkEgg Yolk-Tris ExtenderEnergy sourceEstrus synchronizedFatting performanceFeeding methodsFrozen semenGlycerinGlycerolKamphaeng Saen beefKamphaeng Saen bullKamphaeng steerKamphaengsaen beef finishingmeat qualityMilk compositionMilk yieldperformancephysiologyproduction performanceProduction performannceprogesteroneProstaglandin F2?proteinSwamp BuffaloThai-native X Kamphaeng Saen CrossbreedWagyu-barhman crossbredWagyu-Kamphaeng Saen crossbredWagyu-Thai Holstein Friesian crossbedก??ำแพงแสนกระบือปลักกลีเซอรีนกลีเซอรีนดิบการเกษตรแม่นยำการขุนการคัดเลือกความสมบูรณ์พันธุ์การใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะการตอนการถั่วเหลืองไขมันเต็มการทดสอบสมรรถภาพการประกวดโคเนื้อในระบบสากลการปรับปรุงพันธุ์การสืบพันธุ์การเหนี่ยวนำการตกไข่การเหนี่ยวนำการเป็นสัดการให้อาหารความเครียดจากความร้อนค่าการผสมพันธุ์ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมคุณภาพซากคุณภาพเนื้อเครื่องหมายพันธุกรรมโคก าแพงแสนโคกำแพงแสนโคนมโคนมเพศผู้ตอนโคเนื้อโคเนื้อกำแพงแสนโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนโคเนื้อลูกผสมกำแพงแสนพื้นเมืองโคพันธุ์ก??ำแพงแสนโคพันธุ์กำแพงแสนโครงร่างโครุ่นพันธุ์กำแพงแสนโคลูกผสมวากิวโคลูกผสมวากิว xโคลูกผสมวากิว-กำแพงแสนจีโนไทป์เจริญเติบโตซองบังคับโคเอนกประสงค์แบบกึ่งอต้นทุนการผลิตไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนน้ าหนักตัวน้ำเชื้อแช่แข็งเนื้อโคสุขภาพ, น้ำนมโคสุขภาพ,บาร์หมันโคลูกผสมวากิวพ่อพันธุ์โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนพันธุกรรม, กรดไขมัน โอเมก้า-3พารามิเตอร์ทางพันธุกรรมฟาร์มอัจฉริยะยีนยีนเลปตินรีนาวน์แร่ธาตุก้อนโรงเรือนเลี้ยงโคลักษณะโครงร่างลักษณะซากวากิวสนิปสมรรถภาพการเจริญเติบโตสมรรถภาพการผลิตอาหารโคเนื้อ

Interest


Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 1,360.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 4 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 4.62 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (65)