Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544

  Expertise Cloud

  Beef cattlebeef cowconception rateCryopreservationEgg yolkEstrus synchronizedFrozen semenGenetic parameterGlycerinhormoneKamphaeng Saen beef cattleKamphaeng Saen bullmeat qualitypregnancy rateswamp buffaloessynchronizationกระบือปลักการตอนการผ่าตอนการสืบพันธุ์การเหนี่ยวนำการตกไข่การเหนี่ยวนำการเป็นสัดการให้อาหารความนุ่มของเนื้อความยาวรอบอก Estimationค่าการผสมพันธุ์ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมคุณภาพซากคุณภาพเนื้อเครื่องหมายพันธุกรรมโคโคก าแพงแสนโคกำแพงแสนโคขุนโคขุนกำแพงแสนโคนมโคนมเพศผู้โคนมเพศผู้ขุนโคนมเพศผู้ตอนโคเนื้อโคเนื้อกำแพงแสนโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนโคเนื้อพันธุ์ชาโรเล์โคเนื้อพันธุ์ชาโรเลส์โคเนื้อลูกผสมโคเนื้อลูกผสมกำแพงแสนพื้นเมืองโคพันธุ์กำแพงแสนโคฟินโครงร่างโครุ่นพันธุ์กำแพงแสนโคลูกผสมวากิวโคลูกผสมวากิว-กำแพงแสนจีโนไทป์เจริญเติบโตซากโค คุณภาพเนื้อ โคขุนกำแพงแสน กวาวเครือขาวต้นข้าวโพดพร้อมฝักหมักต้นทุนการผลิตทดสอบสมรรถภาพเทคนิคการตอนเนื้อโคคุณภาพเนื้อโคสุขภาพ, น้ำนมโคสุขภาพ,บาร์หมันโคลูกผสมวากิวพ่อพันธุ์โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนพันธุกรรมพันธุกรรม, กรดไขมัน โอเมก้า-3พันธุ์กำแพงแสนพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมฟาร์มอัจฉริยะแม่โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนยีนยีนเนื้อนุ่มยีนเลปตินรีนาวน์เรียล-ไทม์อัลตราซาวน์ Swamp buffaloesลักษณะโครงร่างลักษณะซากลูกโคนมเพศผู้วากิววิเคราะห์เนื้อสัมผัสเวลาตกไข่สนิปสมรรถภาพการขุนสมรรถภาพการเจริญเติบโตสมรรถภาพการผลิตสมรรถภาพการสืบพันธุ์สมรรถภาพทางการสืบพันธุ์สรีระวิทยาสารปรับสภาพซากสารเร่งการเจริญเติบโตสารละลายเจือจางน้ำเชื้อหญ้าเนเปียร์หมักเหนี่ยวนำการตกไข่ สมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ แม่โคพันธุ์กำแพงแสนเหนี่ยวนำการเป็นสัดอัตราการเป็นสัดอายุหนึ่งปีอาหารโคเนื้ออาหารปลอดภัยอาหารผสมครบส่วนอุณหภูมิช่องคลอดอุปกรณ์ตอน

  Interest

  การผลิตสัตว์ และอาหารสัตว์กระเพาะรวม

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2556 - ก.พ. 2557 หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
  • พ.ค. 2555 - ม.ค. 2556 หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค(รักษาราชการแทน) สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตกระบือและโค
  • พ.ย. 2552 - มี.ค. 2553 รองหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 1,360.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 4 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 4.62 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องฟาร์มโคเนื้อและกระบือ ชั้น 1 อาคารภาควิชาสัตวบาล
   • ฟาร์มโคเนื้อและกระบือ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of elevated crude glycerin concentrations on feedlot performance and carcass characteristics in finishing steersChanjula P., Raungprim T., Raungprim T., Yimmongkol S., Yimmongkol S., Poonko S., Poonko S., Majarune S., Majarune S., Maitreejet W., Maitreejet W.2016Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  29(1),pp. 80-88
  10
  2Comparison of morphological characteristics and maternal genetic lineages in thai dwarf and swamp buffaloes (Bubalus B. Carabanensis)Raungprim T., Sarataphan N., Majarune S., Rattanatabtimtong S., Yungrahang S., Maitreejet W.2021Buffalo Bulletin
  40(1),pp. 57-70
  2
  3LIVE WEIGHT ESTIMATION FROM BODY MEASUREMENTS OF SWAMP BUFFALOES (Bubalus B. Carabanensis)Raungprim T., Maitreejet W., Majarune S., Rattanatabtimtong S., Thongphrai P., Sarataphan N.2021Buffalo Bulletin
  40(4),pp. 583-590
  1
  4Genetic parameters for weaning weight, weaning hip height and weaning body length of crossbred beef cattle in ThailandTessema T., Tessema T., Sopannarath P., Tumwasorn S., Raungprim T.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(1),pp. 85-93
  1