Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544

  Expertise Cloud

  beef cattlebeef cowbody weightBubalus bubalisbuffalobuffaloesconception rateCryopreservationEgg yolkEstrus synchronizedFrozen semenGenetic parameterGlycerinhormoneKamphaeng Saen beef cattleKamphaeng Saen bullmeat qualitypregnancy rateswamp buffaloessynchronizationกระบือปลักการตอนการผ่าตอนการสืบพันธุ์การเหนี่ยวนำการตกไข่การเหนี่ยวนำการเป็นสัดการให้อาหารไข่แดงความนุ่มของเนื้อความยาวรอบอก Estimationค่าการผสมพันธุ์ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมคุณภาพซากคุณภาพน้ำเชื้อคุณภาพเนื้อเครื่องหมายพันธุกรรมแคลเซียมโคโคก าแพงแสนโคกำแพงแสนโคขุนโคขุนกำแพงแสนโคนมโคนมเพศผู้โคเนื้อโคเนื้อกำแพงแสนโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนโคเนื้อพันธุ์ชาโรเล์โคเนื้อพันธุ์ชาโรเลส์โคเนื้อลูกผสมโคเนื้อลูกผสมกำแพงแสนพื้นเมืองโคพันธุ์กำแพงแสนโคฟินเนื้อโคคุณภาพเนื้อโคสุขภาพ, น้ำนมโคสุขภาพ,บาร์หมันโคลูกผสมวากิวปุ๋ยหมักมูลสัตว์เปลือกไข่เปลือกหอยแมลงภู่ ไบโอ-ไมโครแคลเซียมคาร์บอเนต ผลแคลเซียมพร้อมผสม การจัดการของเสียเป็นศูนย์ เงินทองจากกองขยะพ่อพันธุ์โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนพันธุกรรมพันธุกรรม, กรดไขมัน โอเมก้า-3พันธุ์กำแพงแสนพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมฟาร์มอัจฉริยะมะเขือเทศเชอรี่แม่โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนยีนยีนเนื้อนุ่มยีนเลปตินรีนาวน์เรียล-ไทม์อัลตราซาวน์ Swamp buffaloesลักษณะโครงร่างลักษณะซากลูกโคนมเพศผู้วากิววิเคราะห์เนื้อสัมผัสเวลาตกไข่สนิปสภาวะเครียดจากความร้อนสมรรถภาพการขุนสมรรถภาพการเจริญเติบโตสมรรถภาพการผลิตสมรรถภาพการสืบพันธุ์สมรรถภาพทางการสืบพันธุ์สรีระวิทยาสารปรับสภาพซากสารเร่งการเจริญเติบโตสารละลายเจือจางน้ำเชื้อหญ้าเนเปียร์หมักเหนี่ยวนำการตกไข่ สมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ แม่โคพันธุ์กำแพงแสนเหนี่ยวนำการเป็นสัดออร์กาโนซัลเฟอร์อัตราการเป็นสัดอายุหนึ่งปีอาหารโคเนื้ออาหารปลอดภัยอาหารผสมครบส่วนอุณหภูมิช่องคลอดอุปกรณ์ตอน

  Interest

  การผลิตสัตว์ และอาหารสัตว์กระเพาะรวม

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2556 - ก.พ. 2557 หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
  • พ.ค. 2555 - ม.ค. 2556 หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค(รักษาราชการแทน) สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตกระบือและโค
  • พ.ย. 2552 - มี.ค. 2553 รองหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 1,360.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 4 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 4.62 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องฟาร์มโคเนื้อและกระบือ ชั้น 1 อาคารภาควิชาสัตวบาล
   • ห้องศูนย์สหวิทยาการวิจัยและนวัตกรรม ชั้น ล่าง อาคารตึก8
   • ห้องสำนักงานฟาร์มแพะแกะ ชั้น 1 อาคารภาควิชาสัตวบาล
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยดิน พืชและวัสดุเกษตร ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • คอกสัตว์ทดลองโคเนื้อ
   • บ้านพักในมหาวิทยาลัย
   • ฟาร์มโคเนื้อและกระบือ
   • โรงผลิตปุ๋ย ภาควิชาสัตวบาล

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 42 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 25 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of elevated crude glycerin concentrations on feedlot performance and carcass characteristics in finishing steersChanjula P., Raungprim T., Raungprim T., Yimmongkol S., Yimmongkol S., Poonko S., Poonko S., Majarune S., Majarune S., Maitreejet W., Maitreejet W.2016Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  29(1),pp. 80-88
  11
  2LIVE WEIGHT ESTIMATION FROM BODY MEASUREMENTS OF SWAMP BUFFALOES (Bubalus B. Carabanensis)Raungprim T., Maitreejet W., Majarune S., Rattanatabtimtong S., Thongphrai P., Sarataphan N.2021Buffalo Bulletin
  40(4),pp. 583-590
  4
  3Genetic parameters for weaning weight, weaning hip height and weaning body length of crossbred beef cattle in ThailandTessema T., Tessema T., Sopannarath P., Tumwasorn S., Raungprim T.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(1),pp. 85-93
  4
  4Comparison of morphological characteristics and maternal genetic lineages in thai dwarf and swamp buffaloes (Bubalus B. Carabanensis)Raungprim T., Sarataphan N., Majarune S., Rattanatabtimtong S., Yungrahang S., Maitreejet W.2021Buffalo Bulletin
  40(1),pp. 57-70
  3
  5GROWTH CURVES OF SWAMP BUFFALOES (Bubalus b. carabanensis) UNDER REARING IN COW HOUSERaungprim T., Sarataphan N., Maitreejet W., Laodim T., Chansomboon C., Thongphrai P., Majarune S.2023Buffalo Bulletin
  42(1),pp. 73-80
  0
  6COMPARISON OF ULTRASONOGRAPHIC MEASURES OF REPRODUCTIVE TRACT IN THAI SWAMP BUFFALO HEIFERS AND COWSMajarune S., Maitreejet W., Tanjaichon P., Panyasak A., Borirak C., Raungprim T., Pinyopummin A., Rattanatabtimtong S.2023Buffalo Bulletin
  42(4),pp. 517-525
  0