Person Image

  Education

  • Ph.D.
  • วท.ม.(การผลิตสัตว์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Beef cattleBeef eating qualityBreeding valueCarcass compositionConcentrateDried cassava pulp (DCP)Economic returnFeedlot cattleGeneticKamphaeng-saen BreedPerformance testSelectionกลีเซอรีนดิบกากสบู่ดำการคัดเลือกการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะการประกวดโคเนื้อในระบบสากลการปรับปรุงพันธุ์การผลิตโคเนื้อและการจัดการ(ฺBeef Production and Management)ค่าการผสมพันธุ์ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมโคขุนโคขุนพันธุ์กาแพงแสน คุณภาพซาก ประเภทของโคขุน อายุเมื่อเข้าแปรสภาพโคเนื้อโคเนื้อกำแพงแสนโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนโคพันธุ์กำแพงแสนต้นข้าวโพดพร้อมฝักหมักทดสอบสมรรถภาพเปลือกสับปะรดหมักแผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถานีพ่อพันธุ์โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนพันธุกรรมพันธุ์กำแพงแสนพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมรีนาวน์ลักษณะโครงร่างลักษณะซากสถานีวิจัยลพบุรีสมรรถภาพการเจริญเติบโตสมรรถภาพการผลิตหญ้าเนเปียร์หมักอาหารอาหารโคเนื้ออาหารผสมครบส่วน

  Interest

  การผลิตโคเนื้อและการจัดการ(ฺBeef Production and Management)

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)