Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 8 15 0 0
  2021 พัฒนาเทคนิคและอุปกรณ์นำลูกอัณฑะออกในการตอนโค ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2564 0 0 0 0
  2021 การคาดการณ์เวลาตกไข่ด้วยการวัดอุณหภูมิช่องคลอดในกระบือปลัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2019 ฟาร์มอัจฉริยะผลิตเนื้อ นม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2019 การเพิ่มสัดส่วนเนื้อและน้ำนมสุขภาพ จากโคเนื้อและโคนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2017 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนสู่เกษตรกร หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2015 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเพิ่มศักยภาพพันธุกรรมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 4 0 0 0
  2013 สมรรถภาพการขุน และต้นทุนการขุนของโคเนื้อพันธ์กำแพงแสน และโคลูกผสมพื้นเมืองกำแพงแสน ที่ได้รับอาหารขันที่ระดับแตกต่างกัน หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 0 3 0 0
  2013 การศึกษาโปรกรมเหนี่ยวนำการตกไข่ และผสมเทียมตามระยะเวลาทีกำหนดต่อการสืบพันธุ์ของโคเนื้อ หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 0 3 0 0
  2013 ผลของการเสริมถั่วเหลืองไขมันเต็มต่อสมรรถภาพการผลิตและต้นทุนการผลิตโครุ่นพันธุ์กำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 0 0 0 0
  2013 การเปรียบเทียบสารละลายเจือจางน้ำเชื้อสูตรไข่แดงทริสจากไข่แดงของไข่สัตว์ปีกต่างชนิดในการเก็บรักษาน้ำเชื้อแช่แข็งของพ่อพันธุ์โคกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 0 2 0 0
  2013 ผลการเหนี่ยวนำการเป็นสัดด้วยโปรแกรมฮอร์โมนที่แตกต่างกันต่ออัตราการผสมติดและอัตราการตั้งท้องในโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน 0 1 0 0
  2012 ผลของอาหารที่มีระดับพลังงานและโปรตีนที่แตกต่างกันต่อสมรรถภาพการผลิตคุณภาพเนื้อและต้นทุนการขุนโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 1 0 0 0
  2011 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะซาก ในโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลส์ (และหรือพันธุ์กำแพงแสน) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2010 การพัฒนาวิธีการคัดเลือกทางพันธุกรรม โดยการใช้ขนาดของร่างกายเมื่อแรกเกิดและหย่านมในโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลส์ (และ/หรือพันธุ์กำแพงแสน) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการถ่ายทอดงานวิจัยเรื่องการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนสู่ประชาชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 13 13 0 0
  2023 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสัตว์เพิ่มประสิทธิภาพด้วยไปโอไมโครแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแมลงภู่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2021 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความนุ่มของเนื้อในโคขุนกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด 0 1 0 0
  2021 การเสริมโคฟินในอาหารเพื่อลดต้นทุนการขุนโค ผู้ร่วมวิจัย บริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 0 0 0 0
  2016 การผลิตกระบือขุนคุณภาพสูง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 4 1 0 0
  2016 การผลิตโคขุนคุณภาพสูงจากโคลูกผสมวากิวกำแพงแสน วากิว-ลูกผสมบราห์มัน และวากิว-ไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 3 0 0
  2015 แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าลูกโคนมเพศผู้สู่การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ (ระยะที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0
  2014 อิทธิพลของสนิปจีโนไทป์ของยีนเลปตินต่อคุณลักษณะการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ในกระบือปลัก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2014 การใช้กลีเซอรีนเป็นแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 3 0 0
  2013 โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์กำแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ำเชื้อ หัวหน้าโครงการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 0 0 0 0
  2013 แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าลูกโคนมเพศผู้สู่การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 5 0 0
  2013 ผลของระดับกลีเซอรีนดิบในอาหารโคเนื้อต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะและสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคเนื้อ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตและลักษณะโครงร่างของโครุ่นพันธุ์กำแพงแสนที่เกิดจากพ่อพันธุ์กำแพงแสนและพ่อพันธุ์ชาโรเลส์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 0 0 0 0
  2009 การคัดเลือกพ่อพันธุ์กำแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ำเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าภาคเกษตร(FTA) 0 0 0 0