ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

animal experimentarticlebody weightBubalus bubalisbuffalobuffaloesCattle hidecowcow houseCryopreservationechographyEconomic assessmentEgg yolkfemalefollicular phaseFrozen semenKamphaeng Saen bullnonhumanRice strawRice varietyRootRuminant feedRural livestock marketsigmoidslaughteringStainless drumswampSwamp Buffaloswamp buffaloesThai-native X Kamphaeng Saen CrossbreedThswamp buffalotraceabilityultrasonographovarian componentultrasounduterus hornwater buffaloyearlingYieldกระบือปลักกระบือปลักขุนกวาวเครือขาวการขุนการใช้แรงงานกระบือในระบบการเกษตรในชนบทการตรวจสัดการตอนการถั่วเหลืองไขมันเต็มการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนสู่เกษตรกรการทดสอบสมรรถภาพการประมาณค่าการผลิตสัตว์ และอาหารสัตว์กระเพาะรวมการผสมเทียมการผ่าตอนการเลี้ยงโคเนื้อการเหนี่ยวนำการเป็นสัดการให้อาหารความนุ่มของเนื้อความยาวรอบอก Estimationคุณภาพซากโคโคกำแพงแสนโคขุนโคขุนกำแพงแสนโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนโคเนื้อพันธุ์ชาโรเล์โคเนื้อลูกผสมกำแพงแสนพื้นเมืองโคเนื้อหลังคลอดโคพันธุ์กำแพงแสนโคฟินโครงร่างโครุ่นพันธุ์กำแพงแสนซากโค คุณภาพเนื้อ โคขุนกำแพงแสน กวาวเครือขาวต้นทุนการผลิตตัวบ่งชี้คุณภาพถังปั่นหนังแสตนเลสเทคนิคการตอนน้ำเชื้อแช่แข็งน้ำหนักประเมินผลทางเศรษฐกิจพืชอาหารสัตว์ยีนเนื้อนุ่มระบบการประเมินระบบการผลิตโคกระบือในฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยในชนบทเรียล-ไทม์อัลตราซาวน์ Swamp buffaloesลักษณะโครงร่างลักษณะซากวิเคราะห์เนื้อสัมผัสเวลาตกไข่สมรรถภาพการผลิตสมรรถภาพการสืบพันธุ์สมรรถภาพทางการสืบพันธุ์สารปรับสภาพซากสารเร่งการเจริญเติบโตสารละลายเจือจางน้ำเชื้อหนังโคหนังโคพื้นเมืองเหนี่ยวนำการตกไข่ สมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ แม่โคพันธุ์กำแพงแสนอายุหนึ่งปีอาหารสัตว์ เกษตรอินทรีย์อุณหภูมิช่องคลอดอุปกรณ์ตอน

Executives


Persons (ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน)

Avata

นาง ทวีพร เรืองพริ้ม

taweeporn.r@nontri.ku.ac.th, โทร. 034-351906

Avata

นาย วิสูตร ไมตรีจิตต์

wisut.m@nontri.ku.ac.th, โทร. 034351906


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 3 คน (อาจารย์ 1 คน, นักวิชาการสัตวบาล 1 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
 • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 58 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 34 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)
 • Unknown 5 เรื่อง (Unknown 5 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)