ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

morphological characteristics Thai dwarf buffaloesadultanimal experimentAnimal manureanimal modelarticleBargaining systembirth weightbody measurementsbody weightBubalus bubalisbuffalobuffaloescarcassCarcass qualitycarcass traitsCattle and buffaloCattle hideCIDRcontrolled studycostcowcow houseCryopreservationEconomic assessmentEgg yolkEgg Yolk-Tris ExtenderEnergyestimationestrus synchronizationFatting performanceFCRFeeding methodsfeedlotfemaleFrozen semenGrading systemgrowtcurvesgrowth curveheart girthhide gradinghide saltingIntegrated Farming SystemsKamphaeng Saen BeefKamphaeng Saen bullKamphaengsaen beef cattleKamphaengsaen beef finishingLive weightLivestock pricematernal lineagesmeat qualitynonhumanNutrutional qualityOVATECPaddy riceperformancePerformance testing ADGPig manure extractProduction performannceproteinqualityquality hide clusterQuality indicatorsreal-time ultrasoundrearingRice strawRice varietyRootRuminant feedRural livestock marketsigmoidslaughteringStainless drumSupply chainswampSwamp Buffaloswamp buffaloesThai-native X Kamphaeng Saen Crossbreedtraceabilitywater buffaloyearlingYieldกระบือปลักคุณภาพซากโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนโคพันธุ์กำแพงแสนน้ำเชื้อแช่แข็งน้ำหนักประเมินผลทางเศรษฐกิจพืชอาหารสัตว์ยีนเนื้อนุ่มระบบการประเมินระบบการผลิตโคกระบือในฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยในชนบทเรียล-ไทม์อัลตราซาวน์ Swamp buffaloesลักษณะโครงร่างลักษณะซากวิเคราะห์เนื้อสัมผัสเวลาตกไข่สมรรถภาพการผลิต

Executives


Persons (ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน)

Avata

นาง ทวีพร เรืองพริ้ม

taweeporn.r@nontri.ku.ac.th, โทร. 034-351906

Avata

นาย วิสูตร ไมตรีจิตต์

wisut.m@nontri.ku.ac.th, โทร. 034351906


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 3 คน (อาจารย์ 1 คน, นักวิชาการสัตวบาล 1 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
 • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 54 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 32 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)