ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง
AI
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง

AI

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นางทวีพร เรืองพริ้ม

Email: swktpr@ku.ac.th

Phone Number: 034-351906

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นายวิสูตร ไมตรีจิตต์

Email: swkwsm@ku.ac.th

Phone Number: 034351906

นางสาวสุธิษา มาเจริญ

Email: swkssm@ku.ac.th

Phone Number: 034351906