Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ไทย, 2536
  • วท.ม.( สัตวบาล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  BeefBeef cattleBovine growth hormone(bGH)bypass fatcarcass characteristiccarcass characteristicsCarcass qualitycorn silageCross-sectional areacrude extract product from green tea marccrude glycerinDairyDairy cowdairy cowsdairy heiferDegradationDensitydisinfectantDNA markerEffective degradabilityefficacy of cleaningEnergy sourcefeed truckFiberfull fat soybeanGasgas productionGlycerinGlycerolgreen tea marcgrowth performanceheifersIn situ degradabilityIn vitroin vitro digestibilityin vitro gasproductionkamphaeng saen steerKamphaeng steerlactating cow dietLongissimus lumborummajor feed ingredientmeat qualityMicrobial proteinmicrobialsMilk compositionmilk productMilk yieldpalm oiltransition dairy cowsTransition periodvolatile fatty acidWagyu ? Thai Holstein Friesian crossbredWagyu-barhman crossbredWagyu-Kamphaeng Saen crossbredWagyu-Thai Holstein Friesian crossbedก??ำแพงแสนกรดไขมันระเหยง่ายกรดไขมันระเหยได้กระเพาะรูเมนกลีเซอรีนกลีเซอรีนดบิ ผลผลิตนำ้ นม โครีดนมกลีเซอรีนดิบกากถั่วเหลืองกากใบชาก๊าซชีวภาพการเกษตรแม่นยำการเจริญเติบโตการผลิตแก๊สการย่อยได้การหมักข้าวโพดความเครียดจากความร้อนความเครียดเนื่องจากความร้อนความต้องการโปรตีนความต้องการพลังงานคำสำคัญ: โคลูกผสมวากิว ? ไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนคุณค่าทางโภชนะ (nutrient compositon) วัตถุดิบอาหาร (feed) โคนม (dairy cattles)คุณภาพเนื้อเครื่องหมายพันธุกรรมโคก าแพงแสนโคนมโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนโคนางโคเนื้อโคพันธุ์ก??ำแพงแสนโคพันธ์ุกำแพงแสนโคพันธุ์กำแพงแสนโคระยะรีดนมโคลูกผสมวากิวโคลูกผสมวากิว xโคลูกผสมวากิว-กำแพงแสนโคสาวทดแทนจลศาสตร์การผลิตแก๊สซองบังคับโคเอนกประสงค์แบบกึ่งอเทคนิคถุงไนลอนไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนน้ าหนักตัวบายพาสไขมันสมรรถภาพการเจริญเติบโตสมรรถภาพการผลิต

  Interest

  โภชนศาสตร์สัตวเคี้ยวเอื้อง ไบโอแกสจากมูลสัตว์

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2554 - ก.พ. 2557 หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
  • มิ.ย. 2554 - ก.ย. 2554 รองหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง A311 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
   • ฟาร์มโคเนื้อ โคนม ภาควิชาสัตวบาล

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of Roughage Neutral Detergent Fiber on Dairy Performance under Tropical ConditionsKanjanapruthipong J., Buatong N., Buaphan S.2001Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  14(10),pp. 1400-1404
  9
  2The effects of soluble protein and sugar concentration on ruminal fermentation and nutrient digestibility in crossbred steersBuaphan S., Pattarajinda V., Froetshel M.A., Duangjinda M., Opatpattanakit Y.2011Journal of Animal and Veterinary Advances
  10(13),pp. 1724-1730
  0
  3Effect of pineapple stem starch in concentrate diet on rumen fermentation in beef cattle and in situ dry matter degradabilityKhongpradit A., Boonsaen P., Homwong N., Buaphan S., Maitreejit W., Karnjanasirm K., Sawanon S.2022Agriculture and Natural Resources
  56(2),pp. 277-286
  0