Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ไทย, 2536
  • วท.ม.( สัตวบาล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  BeefBeef cattleDairy cattleDairy cowglycerinin vitro digestibilityMilk yieldpalm oiltransition dairy cowstropicalกรดไขมันในน้ำนมกรดไขมันระเหยง่ายกรดไขมันระเหยได้กรดไขมันโอเมก้า 3กระเพาะรูเมนกลีเซอรีนกลีเซอรีนดบิ ผลผลิตนำ้ นม โครีดนมกลีเซอรีนดิบกากถั่วเหลืองกากใบชาก๊าซชีวภาพการเกษตรแม่นยำการเจริญเติบโตการผลิตแก๊สการผลิตแก๊สในหลอดทดลองการย่อยได้การหมักแก็สมีเทนข้าวโพดเขตร้อนชื้นไขมันไหลผ่านความเครียดจากความร้อนความเครียดเนื่องจากความร้อนความต้องการโปรตีนความต้องการพลังงานคำสำคัญ: โคลูกผสมวากิว ? ไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนคุณค่าทางโภชนะ (nutrient compositon) วัตถุดิบอาหาร (feed) โคนม (dairy cattles)คุณภาพเนื้อเครื่องหมายพันธุกรรมโคก าแพงแสนโคนมโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนโคนางโคเนื้อโคพันธุ์ก??ำแพงแสนโคพันธ์ุกำแพงแสนโคพันธุ์กำแพงแสนโคระยะรีดนมโคลูกผสมวากิวโคลูกผสมวากิว xโคลูกผสมวากิว-กำแพงแสนโคสาวทดแทนจลศาสตร์การผลิตแก๊สจุลินทรีย์ชีวโมเลกุลซองบังคับโคเอนกประสงค์แบบกึ่งอตรวจหาเทคนิคถุงไนลอนไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนน้ าหนักตัวนวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำมันปาล์มเนื้อโคสุขภาพ, น้ำนมโคสุขภาพ,บายพาสไขมันบายพาสน้ำมันเมล็ดแฟล็กซ์บาร์หมันโคลูกผสมวากิวประสิทธิภาพการใช้อาหารประสิทธิภาพการผลิตประสิทธิภาพการย่อยสลายได้ประสิทธิภาพน้ำนมปริมาณการกินได้ปริมาณน้ำนมปศุสัตว์โปรตีนจากจุลินทรีย์ผลผลิตแก๊สผลผลิตแก๊สรวมผลผลิตของโคนมผลผลิตน้ำนมพันธุกรรม, กรดไขมัน โอเมก้า-3ฟาร์มอัจฉริยะโภชนศาสตร์สัตวเคี้ยวเอื้อง ไบโอแกสจากมูลสัตว์มันสำปะหลังมูลโคยีนยีนฮีทช็อคโปรตีนยูเรียระดับเลือดโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน โปรแกรมการเหนี่ยวนาการเป็นสัด อัตราการผสมติดระดับสายเลือดโคพันธุ์โฮลสไตน์ระบบสืบพันธุ์รำสกัดน้ำมันโรงเรือนเลี้ยงโคฤดูกาลลักษณะซากวากิววากิว-กำแพงแสนวากิว-ไทยโฮลสไตน์ฟรีเซี่ยนวากิว-ลูกผสมบราห์มันวิเคราะห์สมรรถภาพการเจริญเติบโตสมรรถภาพการผลิต

  Interest

  โภชนศาสตร์สัตวเคี้ยวเอื้อง ไบโอแกสจากมูลสัตว์

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2554 - ก.พ. 2557 หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
  • มิ.ย. 2554 - ก.ย. 2554 รองหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 1 ชั้น 1 อาคารคอกแยกเลี้ยงเดี่ยว
   • ห้อง A311 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
   • ฟาร์มโคเนื้อ โคนม ภาควิชาสัตวบาล

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of Roughage Neutral Detergent Fiber on Dairy Performance under Tropical ConditionsKanjanapruthipong J., Buatong N., Buaphan S.2001Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  14(10),pp. 1400-1404
  14
  2Effect of pineapple stem starch in concentrate diet on rumen fermentation in beef cattle and in situ dry matter degradabilityKhongpradit A., Boonsaen P., Homwong N., Buaphan S., Maitreejit W., Karnjanasirm K., Sawanon S.2022Agriculture and Natural Resources
  56(2),pp. 277-286
  1
  3The effects of soluble protein and sugar concentration on ruminal fermentation and nutrient digestibility in crossbred steersBuaphan S., Pattarajinda V., Froetshel M.A., Duangjinda M., Opatpattanakit Y.2011Journal of Animal and Veterinary Advances
  10(13),pp. 1724-1730
  0