Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ไทย, 2536
  • วท.ม.( สัตวบาล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  animal housingBeefBovine growth hormone(bGH)carcass characteristicsCarcass qualitycorn silagecrude extract product from green tea marccrude glycerinDairydairy cowsdairy heiferDegradationdisinfectantDNA markerefficacy of cleaningEnergy sourcefeed truckfull fat soybeanGasgas productionGlycerinGlycerolgreen tea marcheifersIn vitroin vitro digestibilityin vitro gasproductionKamphaeng steerlactating cow dietmajor feed ingredientmeat qualityMicrobial proteinmicrobialsMilk compositionmilk productMilk yieldNapier grass silageNapier hayoxidative statuspalm oiltransition dairy cowsWagyu-barhman crossbredWagyu-Kamphaeng Saen crossbredWagyu-Thai Holstein Friesian crossbedก??ำแพงแสนกรดไขมันระเหยได้กระเพาะรูเมนกลีเซอรีนกลีเซอรีนดบิ ผลผลิตนำ้ นม โครีดนมกลีเซอรีนดิบกากถั่วเหลืองกากใบชาก๊าซชีวภาพการเกษตรแม่นยำการเจริญเติบโตการย่อยได้การหมักข้าวโพดความเครียดจากความร้อนความเครียดเนื่องจากความร้อนความต้องการโปรตีนความต้องการพลังงานคุณค่าทางโภชนะ (nutrient compositon) วัตถุดิบอาหาร (feed) โคนม (dairy cattles)โคนมโคเนื้อโคพันธุ์ก??ำแพงแสนโคระยะรีดนมโคลูกผสมวากิวโคลูกผสมวากิว xโคลูกผสมวากิว-กำแพงแสนจลศาสตร์การผลิตแก๊สซองบังคับโคเอนกประสงค์แบบกึ่งอไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนน้ าหนักตัวเนื้อโคสุขภาพ, น้ำนมโคสุขภาพ,บาร์หมันโคลูกผสมวากิวประสิทธิภาพการใช้อาหารประสิทธิภาพการผลิตปริมาณการกินได้โปรตีนจากจุลินทรีย์ผลผลิตแก๊สผลผลิตน้ำนมพันธุกรรม, กรดไขมัน โอเมก้า-3ฟาร์มอัจฉริยะโภชนศาสตร์สัตวเคี้ยวเอื้อง ไบโอแกสจากมูลสัตว์มันสำปะหลังมูลโคยีนยีนฮีทช็อคโปรตีนยูเรียระดับเลือดโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน โปรแกรมการเหนี่ยวนาการเป็นสัด อัตราการผสมติดรำสกัดน้ำมันโรงเรือนเลี้ยงโคลักษณะซากวากิววากิว-กำแพงแสนวากิว-ไทยโฮลสไตน์ฟรีเซี่ยนวากิว-ลูกผสมบราห์มันสมรรถภาพการเจริญเติบโตสมรรถภาพการผลิต

  Interest

  โภชนศาสตร์สัตวเคี้ยวเอื้อง ไบโอแกสจากมูลสัตว์

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง A311 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
    • ฟาร์มโคเนื้อ โคนม ภาควิชาสัตวบาล

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Effects of Roughage Neutral Detergent Fiber on Dairy Performance under Tropical ConditionsKanjanapruthipong J., Buatong N., Buaphan S.2001Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   14(10),pp. 1400-1404
   9
   2The effects of soluble protein and sugar concentration on ruminal fermentation and nutrient digestibility in crossbred steersBuaphan S., Pattarajinda V., Froetshel M.A., Duangjinda M., Opatpattanakit Y.2011Journal of Animal and Veterinary Advances
   10(13),pp. 1724-1730
   0