Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2541
  • วท.ม.(พฤกษ์เศรษฐกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  : fertilizeranimal farm wasteanimal manureBCGBeefbeef cattle manurebio-fertilizerBiogas Digester Sludgebiogas digester sludge from pig manureblood metabolitesCarcass qualitycoliform bacteriaCutting dateDairydairy cow manuredairy cow manure extractDegradationDigitaria decumbensdiscarded cow milkE.colieffluentEnergy sourceGasGlycerinGlycerolgreen tea marcgrowth performanceheavy metalIn vitroIpomoea aquatic ForskLacid bacterialayer manure extractlaying Japanese quails manureManureMicrobial proteinMilk compositionMilk yieldNapier grassNapier Grass Pak Chong 1Organicoxidative statusPangola grasspathogenic bacteriapig manurepig manure extractpig manure teaplant containersplant nutrient contentquality enhancementricerumen fermentationRumen FluidSalmonellaSalmonella spp.seed germinationseed qualitysheeptransition dairy cowsvermicompostwater spinachwhole rice crop silageworm eggsYieldsกระถางอัดกากตะกอนจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพการเก็บเกี่ยวการใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มเสี้ยงสัตว์การหมักในกระเพาะรูเมนเกษตรอินทรีย์แกะของเสียของเสียจากฟาร์มของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ฃองเสียจากฟาร์แคลเซียมโคโคนมโคเนื้อต้นข้าวพร้อมเมล็ดหมักเทคโนโลยีหุ่นยนต์ธาตุอาหารพืชน้ำทิ้งจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพน้ำนมโคเสียน้ำสกัดมูลโคนมน้ำสกัดมูลสุกรน้ำเสียจากฟาร์มกระบือน้ำหมักมูลสุกรปุ๋ยปุ๋ยหมักมูลสัตว์เปลือกไข่เปลือกหอยแมลงภู่ ไบโอ-ไมโครแคลเซียมคาร์บอเนต ผลแคลเซียมพร้อมผสม การจัดการของเสียเป็นศูนย์ เงินทองจากกองขยะฟาร์มสุกรฟาร์มอัจฉริยะภาชนะปลูกภาชนะปลูกพืชมูลโคหมักมูลสัตว์มูลไส้เดือนดินสมบัติการเป็นปุ๋ยชีวภาพหญ้าเนเปียร์

  Interest

  พืชอาหารสัตว์, การใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มเสี้ยงสัตว์, เกษตรอินทรีย์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 8101 ชั้น ล่าง อาคารตึก8
   • ห้องศูนย์สหวิทยาการวิจัยและนวัตกรรม ชั้น ล่าง อาคารตึก8
   • ห้องสำนักงานฟาร์มแพะแกะ ชั้น 1 อาคารภาควิชาสัตวบาล
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยดิน พืชและวัสดุเกษตร ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • คอกสัตว์ทดลองโคเนื้อ
   • บ้านพักในมหาวิทยาลัย
   • ภาควิชาสัตวบาล
   • โรงผลิตปุ๋ย ภาควิชาสัตวบาล

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 7 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก