ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

1Agricultural wasteAnaerobic bacteriaanaerobic digestionantioxidantBioenergyBiogasBiohydrogenBrewery wastewaterbroilercarcassco-digestionCow dungdairy cowsDescriptive sensory analysisE.coliegg productionegg qualityfeed additiveFiber digestionFibrolytic bacteriaGlobal warminggoat milkgrassgreenhouse gasgrowth performancegut healthgut histologyHeavy metalhydrogenJatropha curcasKamphaeng Saen beef cattlelayerlaying henLimiting Factormastitismeat qualityMethaneMethane YieldMilk yieldMilking cowsmushroomnapier grasspathogenic bacteriaperformanceporkproteaseQualityrenewable energyRumen bacteriaRuminococcus flavefacienssalmonellaSodium hydroxidesssStaphylococcus aureusSunn hempThresholdtropicsWastewaterกวาวเครือขาวก๊าซชีวภาพการย่อยได้ปรากฎไก่ไก่ไข่ไก่เนื้อขมิ้นชันของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์คุณค่าทางโภชนะคุณภาพไข่คุณภาพซากคุณภาพน้ำเชื้อคุณภาพเนื้อคุณสมบัติทางกายภาพคุณสมบัติทางเคมีคุณสมบัติทางชีวภาพโคนมโคนมเพศผู้โคเนื้อซัลโมเนลลานกกระทาน้ำมันหอมระเหยเนื้อโคเปลือกไข่พลังงานใช้ประโยชน์ได้พ่อพันธุ์สุกรโภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวมีเทนลักษณะซากวัตถุดิบสมรรถภาพการเจริญเติบโตสมรรถภาพการผลิตสมรรถภาพการให้ไข่สัตว์เคี้ยวเอื้องสุกรสุกรอนุบาลหญ้าเนเปียร์อาหารอาหารไก่เนื้ออาหารสัตว์ไอโอดีน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: agryos@ku.ac.th

Tel.: (034)351-892


Persons (ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน)

Avata

นาย อรรถวุฒิ พลายบุญ

atthawut.p@nontri.ku.ac.th, โทร. (034)281-428

Avata

ดร. นุษรา สินบัวทอง

nusara.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8740 ต่อ 501

Avata

นาย นครไชย อันชื่น

nakhonchai.u@nontri.ku.ac.th, โทร. 034-351033

Avata

นาง นนทยา ภัทรศีลสุนทร

nonthayar.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-3435-1906, 3777-8

Avata

ดร. ขุนพล พงษ์มณี, อาจารย์

koonphol.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 034-351892

Avata

นาง สิริพร วรรณชาติ

siriporn.w@nontri.ku.ac.th, โทร. 034351398

Avata

นาย มนูญ ปลงรัมย์

manoon.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 0935144691


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 39 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 5 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 คน, อาจารย์ 9 คน, นักวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิชาการสัตวบาล 2 คน, นักวิจัย 5 คน, นักวิชาการเกษตร 2 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 1,400.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 30 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 19.24 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 77 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 27 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 60 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 209 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 118 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 141 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 289 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 226 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 187 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 675 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 288 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 387 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 12 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 3 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 3 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)
 • Unknown 28 เรื่อง (Unknown 28 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 173 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 141 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 27 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 78 รางวัล (เกียรติบัตร 15 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 22 รางวัล, ประชุมวิชาการ 41 รางวัล)