ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

1Agricultural wasteAnaerobic bacteriaAnaerobic digestionantioxidantbioenergyBiogasBiohydrogenBrewery wastewaterbroilerbuffalocarcassCarcass qualityCarcass traitCodigestionco-digestioncoliform bacteriacow dungdairy cowsdescriptive sensory analysisE.coliegg productionegg qualityFiber digestionFibrolytic bacteriaGlobal warmingGoat milkGrassGreenhouse gasGrowth Performancegut healthgut histologyHeavy metalHydrogenJatropha curcasKamphaeng Saen beef cattlelayerlaying henLimiting Factormastitismeat qualitymethanemethane yieldMilking cowsmushroomNapier grasspathogenic bacteriaperformanceporkproteaseQualityRenewable energyRumen bacteriaRuminococcus flavefacienssalmonellaSodium hydroxidesssStaphylococcus aureusSunn hempswamp buffaloThresholdTropicsWastewaterกวาวเครือขาวก๊าซชีวภาพการย่อยได้ปรากฎไก่ไก่ไข่ไก่เนื้อขมิ้นชันคุณค่าทางโภชนะคุณภาพไข่คุณภาพซากคุณภาพน้ำเชื้อคุณภาพเนื้อคุณสมบัติทางกายภาพคุณสมบัติทางเคมีคุณสมบัติทางชีวภาพโคนมโคนมเพศผู้โคเนื้อซัลโมเนลลานกกระทาเนื้อโคปลานิลพลังงานใช้ประโยชน์ได้พ่อพันธุ์สุกรโภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยววัตถุดิบสมรรถภาพการเจริญเติบโตสมรรถภาพการผลิตสมรรถภาพการให้ไข่สัตว์เคี้ยวเอื้องสุกรสุกรอนุบาลอาหารอาหารไก่เนื้ออาหารสัตว์อาหารอัดเม็ดไอโอดีน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: agryos@ku.ac.th

Tel.: (034)351-892

นาย คงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: agrkpk@ku.ac.th

Tel.: (034)351-892


Persons (ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 35 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน, อาจารย์ 10 คน, นักวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิชาการสัตวบาล 3 คน, นักวิจัย 5 คน, นักวิชาการเกษตร 3 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 1,400.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 30 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 19.24 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 66 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 52 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 198 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 114 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 132 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 271 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 212 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 170 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 617 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 249 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 368 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 11 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 3 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 3 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 167 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 139 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 23 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 64 รางวัล (เกียรติบัตร 15 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 13 รางวัล, ประชุมวิชาการ 36 รางวัล)