รางวัลภาควิชาสัตวบาล ปี 2021

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มรางวัลภาควิชาสัตวบาล

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2021 inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Aug 18 2021

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20142010200820072006 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด