Person Image

  Education

  • Dr. agr. (Doctor of Agricultural Science), University of Bonn, เยอรมัน, 2554
  • วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546

  Expertise Cloud

  mastitismeat qualitymicrobiota quantificationMilking Processmultiplex PCRNutrigenomics in Animal nutritionorganic trace mineral : broilerpathogenic bacteriaphysiologypigspolymerase chain reactionpowdered milkprocessed milkproduction performanceproteomicquantitative PCRraw cow milkreal-time PCRSalmonella EnteritidisSalmonella spp.SDS-PAGEslaughter housesodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresisStaphylococcus aureusTriplex PCRWagyu-barhman crossbredWagyu-Kamphaeng Saen crossbredWagyu-Thai Holstein Friesian crossbedwhey proteinsการปรุงสุกการแปรรูปการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมการย่อยได้ปรากฎคุณค่าทางโภชนะคุณภาพเนื้อคุณสมบัติทางกายภาพคุณสมบัติทางเคมีคุณสมบัติทางชีวภาพเครื่องหมายพันธุกรรมโคนมโคนมเพศผู้โคเนื้อโคลูกผสมวากิวโคลูกผสมวากิว-กำแพงแสนชุดตรวจสอบชุดตรวจสอบแบบรวดเร็วเชื้อซัลโมเนลลาเชื้อสแตฟิโลค็อกคัสออเรียสดูเพล็กซ์พีซีอาร์ตรวจหาเชื้อเทคนิค Duplex PCRไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนนมผงนวัตกรรมน้ำนมโคน้ำนมดิบน้ำนมแพะนิวคลีอิคเลเทอรัลโฟลไปโอเซนเซอเนื้อโคเนื้อโคนมคุณภาพสูงเนื้อปลาบาร์หมันโคลูกผสมวากิวแบคทีเรียก่อโรคปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสปนปลอมปลาดุกปลานิลเปอร์เซ็นต์อาหารโปรตีนนมโปรตีโอมิกส์ผลิตผลจากสัตว์พลังงานใช้ประโยชน์ได้พีซีอาร์ฟาร์มอัจฉริยะยีนฮีทช็อคโปรตีนระดับการให้อาหารระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมโรคเต้านมอักเสบลักษณะซากลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนสแลมป์พีซีอาร์วัตถุดิบวากิว-กำแพงแสนวากิว-ไทยโฮลสไตน์ฟรีเซี่ยนวากิว-ลูกผสมบราห์มันสแตฟฟิโลคอกคัส ออเรียสสมรรถภาพการผลิตสมรรถภาพการผลิตในโคลูกผสมสรีระวิทยาสารเร่งเนื้อแดงสุกรเห็ดถั่งเช่าสีทององค์ความรู้ โภชนศาสตร์สัตว์อาหารปลาน้ำจืดอาหารฮาลาลอินนูลิน รากสามสิบ มันแกว สุกรอนุบาลอิมมูโนเอสเสเอสเซอรริเชีย โคไลไอโซเทอร์มัลโพลิเมอเรสสไปรัลไอโอดีน

  Interest

  Food Safety in Animal Product, Biotechnology in Food Safety and Feed safety, Gene expression and proteomics in animal, Nutrigenomics in Animal nutrition

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง A311 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
    • ฟาร์มโคเนื้อ โคนม ภาควิชาสัตวบาล

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Methylating micronutrient supplementation during pregnancy influences foetal hepatic gene expression and IGF signalling and increases foetal weightOster M., Nuchchanart W., Trakooljul N., Muráni E., Zeyner A., Wirthgen E., Hoeflich A., Ponsuksili S., Wimmers K.2016European Journal of Nutrition
   55(4),pp. 1717-1727
   21
   2Characterization of antibacterial protein from hemolymph of oyster Crassostrea belcheriNuchchanart W., Poompuang S., Poompuang S., Tunkijjanukij S., Tunkijjanukij S., Nakasathien S.2007Kasetsart Journal - Natural Science
   41(1),pp. 169-179
   2